• Denné štúdium

    • Odbor: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Podmienkou prijatia na štúdium je riadne vyplnená prihláška na strednú školu. 

     K prihláške je potrebné priložiť:

     • osvedčenie o telesnej zdatnosti a schopnosti uchádzačov o štúdium.

      

     Toto osvedčenie si môžete stiahnuť tu    

     Podmienky a kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2024/2025 sú uvedené tu 

      

     V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 678 024.

   • Podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2024/2025

    Riaditeľ školy podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §§ 64 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2024/2025.

    Termíny prijímacích skúšok:  26. 04. 2024 (piatok), 29. 04. 2024 (pondelok), 30. 04. 2024 (utorok). 

    Počet žiakov: 91

    I. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V ODBORE UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY a VYCHOVÁVATEĽSTVO

    1. Úspešné zvládnutie prijímacích skúšok s výsledkom: vyhovel/vyhovela.
    2. K prihláške je potrebné priložiť Osvedčenie o telesnej zdatnosti a schopnosti uchádzačov o štúdium na SOŠ pedagogickej (zverejnené aj na webovom sídle školy v sekcii Dokumenty_Tlačivá). Podmienkou je zaradenie uchádzačky/uchádzača do 1. alebo 2. zdravotnej skupiny z dôvodu, že žiaci počas štúdia absolvujú telesnú výchovu v plnom rozsahu, kurzy (lyžiarsky, plavecký, kurz pohybových aktivít) v plnom rozsahu, ktoré sú zároveň  povinnou súčasťou štúdia.
    3. Vzhľadom na profil absolventa študijného odboru nemôže byť na štúdium prijatý/á uchádzač/ka, ktorý/á má poruchy reči.
    4. Vzhľadom na profil absolventa študijného odboru nemôže byť prijatý/á uchádzač/ka, ktorý/á má vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania a uchádzač/ka oslobodený/á z telesnej výchovy.
    5. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

     

    II. DÔVODY NEPRIJATIA NA ŠTÚDIUM

    1. Uchádzač/uchádzačka nevyhovel/a požiadavkám talentových skúšok - nedostatočná z ktorejkoľvek časti talentovej skúšky.
    2. Uchádzač/uchádzačka sa súčtom získaných bodov nedostane do určeného počtu prijímaných žiakov.

     

    III. FORMA KOMUNIKÁCIE ŠKOLY a ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

    Škola bude komunikovať so zákonnými zástupcami uchádzačov/uchádzačiek od podania prihlášky až do ukončenia prijímacieho/odvolacieho konania prostredníctvom správ v EduPage a telefonicky.  

    IV. FORMA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    1. Prijímacia skúška pozostáva zo zohľadnenia:

    • - študijných výsledkov zo ZŠ (administratívne konanie),
    • - prospechu (administratívne konanie),
    • - ďalších kritérií - overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (prezenčne).
    •  

    2. Termín prijímacej skúšky: 26. 04. 2024, 29. 04. 2024, 30. 04. 2024. 

     

    3. Riaditeľ školy pozve uchádzačov/uchádzačky na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom konania prijímacej skúšky.

           

    V. BODOVÉ HODNOTENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

    1. Študijné výsledky zo základnej školy (koncoročná klasifikácie za 8. ročník  a polročná  klasifikácia za 9. ročník): 

    1.1 Povinné predmety:

    • slovenský jazyk a literatúra: maximálne 45 bodov            
    • matematika:  maximálne  45 bodov

    1.2 Profilové predmety:              

    • biológia: maximálne  27 bodov   

     

    1. Prospech: žiak/žiačka dosiahol/a v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov alebo navštevuje ZUŠ hudobný alebo výtvarný odbor (je potrebné poslať vysvedčenie/výpis z ukončeného roka/polroka): maximálne  5 bodov

      

    1. Ďalšie kritériá – overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

     

    • jazyková a literárna výchova: maximálne 40 bodov
    • hudobná výchova: maximálne 30 bodov
    • výtvarná výchova: maximálne 30 bodov

      Celkový súčet bodov: maximálne 222 bodov.

      

    VI. OVEROVANIE ŠPECIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A NADANIA

    LITERÁRNA A JAZYKOVÁ VÝCHOVA

    OBSAHOVÁ NÁPLŇ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

    • vopred pripravený literárny text v písomnej podobe na formáte A4 bez uvedenia mena, nie   v mobile,
    • výrazný prednes poézie alebo prózy v rozsahu 2 - 3 minút spamäti,
    • literárny text z detskej literatúry určenej deťom vo veku 3 – 10 rokov,
    • literárne a dramatické tvorivé spracovanie textu na vybranú tému (tému dostane na talentovej skúške): improvizačné etudy s využitím literárneho textu  (so zapojením mimiky, gestikulácie, modulácie hlasu, rytmu, tempa, výslovnosti, nápaditosti, originality, pohotovosti, reprodukcie), prípadne ďalšie dotvorenie textu podľa vlastnej fantázie.

    Uchádzači/uchádzačky si prinesú pohodlný odev a obuv (elastické nohavice, tričko, gymnastické cvičky a pod.) k pohybovému stvárneniu dramatizácie.

    Poznámka: podmienkou prijatia je čistá artikulácia.

    KRITÉRIÁ HODNOTENIA LJV

    • výber textu,
    • výslovnosť a artikulácia,
    • využitie zvukových výrazových prostriedkov,
    • využitie mimojazykových prostriedkov,  
    • tvorivosť – fantázia a predstavivosť, - komunikácia – verbálna i neverbálna,
    • precítenie textu.

     

    HUDOBNÁ VÝCHOVA

    OBSAHOVÁ NÁPLŇ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

    • priniesť so sebou zoznam 10 piesní v tlačenej podobe na formáte A4, bez uvedenia mena, nie   v mobile,   
    • zaspievať z nich jednu podľa vlastného výberu, jednu pieseň zo zoznamu vyberie skúšobná komisia (odporúčame detské a ľudové piesne, vedieť ich zaspievať v rôznych tóninách)
    • zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky,
    • ak uchádzač/uchádzačka navštevoval/a ZUŠ alebo ovláda hru na hudobnom nástroji, pripraví si primeraný prednes skladby,
    • ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

    Poznámka: klavír a akordeón sú k dispozícii, ostatné hudobné nástroje, napr. husle, flautu, gitaru

     si uchádzači/uchádzačky prinesú so sebou.

     

    KRITÉRIÁ HODNOTENIA HV

    • spev piesne – čistota spevu, rytmické cítenie, frázovanie, dýchanie, tvorenie tónu, výraz prednesene piesne, poruchy hlasiviek a artikulácie.

     

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA

    OBSAHOVÁ NÁPLŇ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

    • uchádzač/uchádzačka si zvolí jednu z dvoch ponúknutých možností:

    a) kresba zátišia (podľa modelu), pomôcky a materiály: mäkká ceruza 1, 3 B alebo rudka, príp. uhlík, guma,

    b) tematická maľba (na jednu z daných tém), pomôcky: temperové farby, ploché štetce rôznych veľkostí (širší, užší), paleta (biely polystyrénový podnos), nádoba na vodu. 

                                                                                                                             

    • výkresy A3 poskytne škola.

    Na realizáciu práce má žiak 60 minút. Uchádzači/uchádzačky si prinesú ochranný odev.

    KRITÉRIÁ HODNOTENIA VV

     Kresba:

    • pozorovacie schopnosti,
    • kompozícia,
    • proporčné vzťahy,
    • priestorové videnie (perspektíva, tieňovanie), - celkový dojem. 

    Maľba:

    • predstavivosť a fantázia,
    • farebné cítenie,
    • rôznorodosť prvkov a ich množstvo, - kompozícia, - celkový dojem. 

    VII. ROZHODUJÚCE SKUTOČNOSTI PRI ROVNOSTI BODOV  V KONEČNOM PORADÍ

    1. Porovnajú sa výsledky z prijímacích skúšok:

    • dosiahnuté lepšie bodové hodnotenie z prijímacej skúšky z literárnej a jazykovej výchovy,
    • dosiahnuté lepšie bodové hodnotenie z prijímacej skúšky z hudobnej výchovy.

    2. Lepší priemer zo základnej školy, berie sa do úvahy:

    • známka z biológie,
    • známka z vyučovacieho jazyka,
    • známka z matematiky.

     

    VIII. NEÚČASŤ NA TALENTOVÝCH SKÚŠKACH

    1. Dôvod neúčasti oznámi zákonný zástupca uchádzača/uchádzačky osobne alebo telefonicky riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 08:00 hod.
    2. Uchádzača/uchádzačku, ktorý/á sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, pozve riaditeľ školy na prijímaciu skúšku v druhom termíne (09. 05. 2024, 10. 05. 2024 alebo 13. 05. 2024).

     

    IX. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

    Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov/uchádzačiek podľa výsledkov prijímacieho konania v budove školy a na webe najneskôr v deň ukončenia prijímacích skúšok. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov/uchádzačiek s prideleným číselným kódom (vygenerovaný z EduPage bez mena), zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či uchádzač/uchádzačka vykonal/a prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

    X. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ ALEBO O NEPRIJATÍ NA ŠTÚDIUM

    Riaditeľ školy rozhodne a prostredníctvom EduPage odošle zákonnému zástupcovi uchádzača/uchádzačky rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote do troch pracovných dní. Škola súčasne oznámi zákonným zástupcom ďalšie informácie a podrobnosti súvisiace so štúdiom.

    Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí uchádzača/uchádzačky na štúdium sa môže jeho/jej zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

    V Levoči dňa  10. 01. 2024

     

    Mgr. Miloslav Repaský        

                                                riaditeľ školy