• Denné štúdium

    • Odbor: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Podmienkou prijatia na štúdium je riadne vyplnená prihláška na strednú školu. 

     K prihláške je potrebné priložiť:

     • osvedčenie o telesnej zdatnosti a schopnosti uchádzačov o štúdium.

      

     Toto osvedčenie si môžete stiahnuť tu  

     Podmienky a kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2023/2024 sú uvedené tu 

      

     V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 678 024.

   • Podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2023/2024

    Riaditeľ školy podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §§ 64 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2023/2024.

    Termín:   28. 04. 2023, 02. 05. 2023, 03. 05. 2023.                              

    Počet žiakov: 84

     

    I. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

    Úspešné zvládnutie prijímacích skúšok (vyhovel/a).

    1. Vzhľadom na profil absolventa študijného odboru nemôže byť na štúdium prijatý uchádzač, ktorý má nekoordinované poruchy reči.
    2. Vzhľadom na profil absolventa študijného odboru nemôže byť prijatý uchádzač s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, vývinovými poruchami učenia), poruchami správania a uchádzač oslobodený z telesnej výchovy. 
    3. Zdravotná spôsobilosť – maximálne 2. zdravotná skupina (študent absolvuje telesnú výchovu v plnom rozsahu, absolvovanie kurzov v plnom rozsahu je povinnou súčasťou štúdia). 
    4. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

     

    II. DÔVODY NEPRIJATIA NA ŠTÚDIUM

    1. Uchádzač nevyhovel talentovým skúškam - nedostatočná z ktorejkoľvek časti talentovej skúšky.
    2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín (pravidla do piatich dní od konania prijímacej skúšky v riadnom termíne). Dôvod neúčasti oznámi uchádzač osobne alebo telefonicky riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod.
    3. Uchádzač sa súčtom získaných bodov nedostane do určeného počtu prijímaných žiakov.

     

    III. FORMA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    1. Prijímacia skúška pozostáva:

    -          zohľadnenie študijných výsledkov zo ZŠ (administratívne konanie),

    -          prospech (administratívne konanie),

    -          ďalšie kritériá - overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (prezenčne).

    2. Termín prijímacej skúšky: 28. 04. 2023, 02. 05. 2023, 03. 05. 2023. 

    3. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom konania prijímacej skúšky.

          

    IV. BODOVÉ HODNOTENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

    1. Študijné výsledky zo základnej školy (koncoročná klasifikácie za 8. ročník  a polročná  klasifikácia za  9. ročník základnej školy: 

    1.1.   Povinné predmety:               

    slovenský jazyk a literatúra  maximálne  45 bodov                                                                                                    matematika                        maximálne  45 bodov

    1.2.   Profilové predmety:             

    biológia                             maximálne  27 bodov   

        2. Prospech: žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania                   

       stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov           maximálne  5 bodov

     

        3. Ďalšie kritériá – overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

        3.1.  jazyková a literárna výchova                          maximálne 40 bodov

    3.2.  hudobná výchova                                            maximálne 30 bodov

    3.3.  výtvarná výchova                                            maximálne 30 bodov

    Celkový súčet bodov:                                           maximálne 222 bodov.

     

    V. OVEROVANIE ŠPECIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A NADANIA

    Obsahová náplň prijímacích skúšok:

    Hudobná výchova:

    - priniesť so sebou zoznam 10 piesní v tlačenej podobe na formáte A4,

    - zaspievať z nich jednu podľa vlastného výberu, jednu pieseň zo zoznamu vyberie skúšobná komisia (odporúčame detské a ľudové piesne, vedieť ich zaspievať v rôznych tóninách),

    - zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky,

    - ak uchádzač navštevoval ZUŠ alebo ovláda hru na hudobnom nástroji, pripraví si primeraný prednes skladby,

    - ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

    Poznámka: klavír, akordeón a gitara sú k dispozícii, ostatné hudobné nástroje si uchádzači prinesú so sebou.

    Literárna a jazyková výchova:

    • vopred pripravený text v rozsahu 2 – 3 minút z literatúry pre deti a mládež - výrazný prednes poézie alebo prózy spamäti,

    • literárne a dramatické tvorivé spracovanie textu na vybranú tému (tému dostane na talentovej skúške): improvizačné etudy s využitím literárneho textu  (so zapojením mimiky, gestikulácie, modulácie hlasu, rytmu, tempa, výslovnosti, nápaditosti, originality, pohotovosti, reprodukcie), prípadne ďalšie dotvorenie textu podľa vlastnej fantázie.

    Poznámka: podmienkou prijatia je čistá artikulácia.

    Uchádzači si prinesú pohodlný odev a obuv (elastické nohavice, tričko, gymnastické cvičky a pod.).

     Výtvarná výchova:

    - záujemca si zvolí jednu z dvoch ponúknutých možností; na realizáciu práce má žiak 60 minút,

    - možnosti výberu:

    - kresba zátišia (podľa modelu), pomôcky a materiály: mäkká ceruza 1, 3 B alebo rudka, príp. uhlík, guma,

    - tematická maľba (na jednu z daných tém), pomôcky: temperové farby, ploché štetce (širší, užší), paleta (biely polystyrénový podnos), nádoba na vodu,                                                                                                                        

    - výkresy A3 poskytne škola.

    Uchádzači si prinesú ochranný odev.

     

    VI. KRITÉRIÁ HODNOTENIA

    Hodnotenie overovania špeciálnych schopností, zručností a nadania:  

    Hudobná výchova - kritériá hodnotenia:

     - spev piesne – čistota spevu, rytmické cítenie, frázovanie, dýchanie, tvorenie tónu, výraz prednesene piesne, poruchy hlasiviek a artikulácie.

     Literárna a jazyková výchova – kritériá hodnotenia:

     - výber textu,

    - výslovnosť a artikulácia,

    - využitie zvukových výrazových prostriedkov,

    - využitie mimojazykových prostriedkov,  

    - tvorivosť – fantázia a predstavivosť,

    - komunikácia – verbálna i neverbálna,

    - precítenie textu.

    Výtvarná výchova:

     Kresba:

    - pozorovacie schopnosti,

    - kompozícia,

    - proporčné vzťahy,

    - priestorové videnie (perspektíva, tieňovanie),

    - celkový dojem. 

    Maľba:

    - predstavivosť a fantázia,

    - farebné cítenie,

    - rôznorodosť prvkov a ich množstvo,

    - kompozícia,

    - celkový dojem. 

    VII. ROZHODUJÚCE SKUTOČNOSTI PRI ROVNOSTI BODOV V KONEČNOM PORADÍ

    1. Porovnajú sa výsledky z prijímacích skúšok:

    - dosiahnuté lepšie bodové hodnotenie z prijímacej skúšky z literárnej a jazykovej výchovy,

    - dosiahnuté lepšie bodové hodnotenie z prijímacej skúšky z hudobnej výchovy.

    2. Lepší priemer zo základnej školy, berie sa do úvahy:

    - známka z biológie,

    - známka z vyučovacieho jazyka,

    - známka z matematiky.

    VIII. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

    Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v budove školy a na webe najneskôr v deň ukončenia prijímacích skúšok. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (bez mena), zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

    IX.  ROZHODNUTIE O PRIJATÍ ALEBO O NEPRIJATÍ NA STREDNÚ ŠKOLU

    Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote do troch pracovných dní. Stredná škola súčasne oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

    Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

    V Levoči dňa  01. 02. 2023

     


    Mgr. Miloslav Repaský

            riaditeľ školy