• Školská jedáleň SOŠPg

    • Stravovanie v školskom roku 2022/2023

     Oznamujeme všetkým stravníkom, že v školskom roku 2022/2023 sa bude strava podávať od 05. 09. 2022 pre ubytovaných žiakov a zamestnancov SOŠPg v Levoči.

     Pre dochádzajúcich žiakov od 06. 09. 2022Dochádzajúci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v ŠJ/len obed/ sa prihlasujú na základe kolektívnej prihlášky u svojich triednych učiteľov dňa 05. 09. 2022. Súčasne obdržia  prihlášku na stravovanie – (zápisný lístok),  ktorú vyplnenú odovzdajú triednemu učiteľovi do  06. 09. 2022.

     Obedy pre dochádzajúcich a ubytovaných žiakov sa podávajú  v jedálni SOŠPg

     Raňajky a večere pre ubytovaných žiakov  sa podávajú v jedálni školského internátu.

     Stredná odborná škola pedagogická  zmysle § 140, odsek 8 a 9, a odsek 4 a 5  §141 zákona NR SR č. 248/2008 Z.z.  v platnom zmení stanovuje výšku príspevku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané  výživové dávky a na režijné náklady na výrobu jedál a nápojov v školskej jedálni v súlade s VZN PSK č. 79/2019/10. 12. 2019 a rozhodnutia riaditeľa školy:

     Stredná škola 1. pásmo  stravníci od 15 do 19 rokov

     Finančný limit na potraviny

     Režijné náklady

     Cena za 1 jedlo

     Raňajky

     0,65 €

     Raňajky

     0,02 €

     Raňajky

     0,67 €

     Desiata

     0,54 €

     Desiata

     0,02 €

     Desiata

     0,56 €

     Obed

     1,26 €

     Obed

     0,29 €

     Obed

     1,55 €

     Olovrant

     0,36 €

     Olovrant

     0,00 €

     Olovrant

     0,36 €

     Večera

     0,79 €

     Večera

     0,07 €

     Večera

     0,86 €

     Spolu celodenná strava

     3,60 €

     Spolu celodenná strava

     0,40 €

     Spolu

     celodenná

     strava

     4,00 €

      

     Spôsob úhrady za stravu a ubytovanie:

     Číslo účtu na stravovanie:  7000513975/8180    IBAN SK09  8180  0000 0070  0051 3975

     Číslo účtu na ubytovanie:  7000513967/8180    IBAN SK31   8180  0000 0070  0051 3967

     Platba za stravné a ubytovanie sa uhrádza do 25. dňa,  mesiac vopred a to:.

     • poštovou  poukážkou, ktorú  obdržia žiaci v škole  v prvom týždni mesiaca
     • úhradou  cez internet banking  /suma   z poštovej poukážky, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko   a triedu žiaka /
     • trvalým príkazom /suma na celodennú stravu 72 €,  ubytovanie 28 €

                                                       suma na obedy 27,90 €,

                      dátum splatnosti TP do 10. dňa  v mesiaci a zadať 10 splátok/

     • platba za ubytovanie:  36 €/mesiac

     Ak  platba nie je uhradená včas, program automaticky pripočíta dlžnú sumu k ďalšiemu mesiacu.

     Žiadame dodržať termín úhrad. 

      

     Výdaj  poštových   poukážok

     Platba za september  - spolu s mesiacom októbrom  (38  stravných. dní)

     • v období od  08. 09. 2022 do 12. 09. 2022 bude dochádzajúcim  žiakom vydaná poštová poukážka na úhradu stravy

     V tejto platbe bude odpočítaný preplatok  žiakom, u  ktorých evidujeme preplatok  za stravovanie z predchádzajúceho obdobia.

      

     Odhlasovanie  z obeda:

     Žiaci, ktorí odoberajú len obed sa odhlasujú  deň vopred a najneskôr v daný deň do 07.15 hod. telefonicky /053 451 2750 ŠI/, SMS správou /0918 518 996/ a cez edupage.

      

     Odhlásenie z  celodennej stravy:

     deň vopred do 12.00 hod.

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      

     Čipový systém:

     V našom zariadení je zavedený elektronicky výdaj stravy cez čip alebo ISIC kartu.

     Žiak, ktorý  nevlastní ISIC kartu je povinný si zakúpiť čip na stravovanie v cene 3,50€ u vedúcej ŠJ. Zakúpený čip platí počas celého obdobia štúdia na škole /4 roky/.

     Žiak, ktorý vlastní ISIC kartu je povinný si ju zaregistrovať u ved. ŠJ.

     V Levoči dňa 22. 08. 2022

    • Kontakt

    • vedúca jedálne: Emília Findurová 

     adresa: Námestie Majstra Pavla 22, 054 01 Levoča

     tel.: 0918 518 996