• Školská jedáleň SOŠPg

    • Stravovanie v školskom roku 2022/2023

     Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej § 140, odsek 9, 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. v platnom znení stanovuje výšku príspevku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a na režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni.
     Cenník je vypracovaný v súlade s VZN PSK č. 97/2022 (príloha č. 1) účinnosť od 1. 1. 2023 a VZN PSK č. 99/2023 ČI. IV a ČI. V/ účinnosť od 1. 3. 2023 finančné pásma A na nákup potravín na 1 jedlo.

     Finančné pásmo A 

     Stredná škola od 15 do 19 rokov 1. pásmo

     Finančný limit

     na potraviny

     Režijné náklady

     Cena za 1 jedlo

     Raňajky

     0,85 €

     Raňajky

     0,05 €

     Raňajky

     0,90 €

     Desiata

     0,70 €

     Desiata

     0,05 €

     Desiata

     0,75 €

     Obed

     1,70 €

     Obed

     0,30 €

     Obed

     2,00 €

     Olovrant

     0,60 €

     Olovrant

     0,00 €

     Olovrant

     0,60 €

     Večera

     1,00 €

     Večera

     0,20 €

     Večera

     1,20 €

     Spolu

     celodenná

     strava

     4,85 €

     Spolu

     celodenná

     strava

     0,60 €

     Spolu

     celodenná

     strava

     5,45 €

      

     Spôsob úhrady za stravu a ubytovanie:

     Číslo účtu na stravovanie:  7000513975/8180    IBAN SK09  8180  0000 0070  0051 3975

     Číslo účtu na ubytovanie:  7000513967/8180    IBAN SK31   8180  0000 0070  0051 3967

     Platba za stravné a ubytovanie sa uhrádza do 25. dňa,  mesiac vopred a to:.

     • poštovou  poukážkou, ktorú  obdržia žiaci v škole 
     • úhradou  cez  internetbanking /suma   z  poštovej poukážky, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko   a triedu žiaka /
     • trvalým príkazom /suma na celodennú stravu  98,10 €/  18 dní,  ubytovanie  48,00  €

                                                       suma na obedy 36,00  €/ 18 dní

                      dátum splatnosti TP do 10. dňa  v mesiaci

     • platba za ubytovanie:  48,00  €/mesiac
     • Ak  platba nie je uhradená včas, program automaticky pripočíta dlžnú sumu k ďalšiemu mesiacu.

     Žiadame dodržať termín úhrad. 

      

     Odhlasovanie  z obeda:

     Žiaci, ktorí odoberajú len obed sa odhlasujú  deň vopred a najneskôr v daný deň do 07:15 hod. telefonicky /053 451 2750 ŠI/, SMS správou /0918 518 996/ a cez edupage.

      

     Odhlásenie z  celodennej stravy:

     • deň vopred do 12.00 hod.

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      

     Čipový systém:

     V našom zariadení je zavedený elektronicky výdaj stravy cez čip alebo ISIC kartu.

     Žiak, ktorý  nevlastní ISIC kartu je povinný si zakúpiť  čip na stravovanie v cene 3,50 €  u vedúcej ŠJ. Zakúpený čip platí počas celého obdobia štúdia na škole /4 roky/.

     Žiak, ktorý vlastní ISIC kartu je povinný si ju zaregistrovať u ved. ŠJ.

      

     V Levoči dňa 01. 03. 2023

     Findurová Emília, ved. ŠJ

     Kontakt 0918 518996

    • Kontakt

    • vedúca jedálne: Emília Findurová 

     adresa: Námestie Majstra Pavla 22, 054 01 Levoča

     tel.: 0918 518 996