• Štipendium

     • Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      Výška štipendia

      závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

      a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
      b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
      c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

      Vzhľadom k tomu, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
      149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
        98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      Zmeny v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium nenastali.

      V tomto školskom roku sa budú akceptovať už len nové tlačivá.

      Postup pri poskytovaní štipendia

       Podmienkou pre poskytovanie finančných prostriedkov na účely vyplácania štipendií škole je uzavretie zmluvy o vyplácaní štipendií medzi školou a CVTI SR. Zmluvné strany sú škola a CVTI SR (pôvodne ÚIPŠ). K zmluve je potrebné doložiť riaditeľom školy overenú kópiu bankovej zmluvy, k číslu účtu uvedeného na zmluve s nami. Na bankovej zmluve sa kontroluje či je správne uvedené IČO školy (nie IČO zriaďovateľa). Zmluvu o vyplácaní môže uzavrieť len škola, zastúpená jej riaditeľom. Pošlite prosím i kópiu „zriaďovacej" listiny s uvedením čísla rozhodnutia MŠ SR o zaradení Vašej školy do siete stredných škôl. Potom škola vždy do 5. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci na ktorý požaduje finančné prostriedky odošle CVTI SR:

      1. žiadosť o platbu s prílohami - rozhodnutiami riaditeľa školy o priznaní štipendia, nesmie v nich chýbať výška štipendia, začiatok poberania štipendia a z akého titulu bolo štipendium priznané alebo zmeny tohto rozhodnutia (napr. rozhodnutie o odňatí štipendia).

      2. žiadosť o zúčtovanie poskytnutej platby s prílohami - kópiami účtovných dokladov o vyplatených štipendiách. Účtovnými dokladmi sú jednotlivé výdavkové pokladničné doklady alebo výplatná listina s výdavkovým pokladničným dokladom na celú sumu vyplatených štipendií alebo poštové poukážky na adresu trvalého bydliska žiaka (poštovné náklady si môže škola odpočítať z odosielanej sumy štipendia). Na žiadnom z týchto dokladov nesmie chýbať údaj, za ktorý mesiac bolo štipendium vyplatené.

      Do 20. dňa v tom istom mesiaci CVTI SR pošle škole finančné prostriedky na vyplatenie štipendií.

      Žiadosť o štipendium

      Tlačivo žiadosti je k dispozícii na www.uips.sk a ako prílohy musí obsahovať:

      1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,

      2. a) aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi - štipendium bude priznané 

      z titulu hmotnej núdze alebo b) doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2017. Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné., a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná. (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti , potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách ) - štipendium bude priznané z titulu životného minima.

      V prípade, ak žiak podá žiadosť o štipendium neskôr, mesiac na dátume vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (začiatok poberania štipendia).

      Zodpovednosť aj v časti rozhodovania, či žiak spĺňa podmienku pre priznanie štipendia z hľadiska príjmu rodiny v ktorej žije, spočíva na riaditeľovi školy.

      Rozhodnutie riaditeľa školy o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia.

      V časti odôvodnenie rozhodnutia odporúčame (podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vymenovať všetky doklady, ktoré žiak predložil a sú prílohou k žiadosti o štipendium. Predíde sa tak problémom pri prípadnej podrobnej kontrole a argumentácii žiadateľa, že predložil viac dokladov. Zároveň je z takéhoto rozhodnutia zrejmé, či riaditeľ školy rozhodol o priznaní štipendia z titulu hmotnej núdze alebo z titulu životného minima. V rozhodnutí riaditeľa školy sa nemusia spomínané doklady vymenovať, musí byť však z neho zrejmé z akého titulu riaditeľ rozhodol o priznaní štipendia (správny poriadok).

      Podľa §149 ods. 1 štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa. Z citovaného ustanovenia však nevyplýva nárok na poskytnutie štipendia. Ak si žiaci neplnia ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušujú vnútorný poriadok školy, riaditeľ školy môže zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia (odňať štipendium) aj z týchto dôvodov. Štipendium možno priznať aj žiakovi, ktorý v predchádzajúcom klasifikačnom období neprospel alebo mal zníženú známku zo správania.

      Všetky žiadosti o poskytnutie štipendia spolu s prílohami zostávajú v archíve školy, preto do CVTI SR treba doručiť len rozhodnutia riaditeľa školy (o priznaní štipendia, rozhodnutia o zmenách pôvodného rozhodnutia napr. o odňatí štipendia).

      Po procesnej stránke pri priznávaní štipendií je rozhodujúcim zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (§ 47), po obsahovej stránke sú dôležité zákony zo sociálnej a daňovej oblasti (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov - vymedzuje pojem nezaopatreného dieťaťa na účely priznávania sociálneho štipendia, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov - určuje pravidlá pre vyživovaciu povinnosť rodičov deťom a spresňuje základné 2 ustanovenia náhradnej starostlivosti a zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Všetky citované zákony môžete nájsť na stránke www.zbierka.sk.