• Štipendium

     • Štipendiá v školskom roku 2022/2023

      Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

      Výška štipendia

      závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2022/2023 je:

      a) 53,52 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

      b) 37,47 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

      c) 26,76 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

      Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

      Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

      Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

      Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2022 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2022/2023 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      • 234,42 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
      • 163,53 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
      • 107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

       

       Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie kópií  relevantných dokladov.

      Zároveň žiadame o používanie  tlačív zverejnených na webovej stránke CVTI SR alebo na stráke školy v sekcii Dokumenty/ Tlačivá. Tlačivá boli upravené a sú v súlade s vyhláškou č. 224/2022 o strednej škole.

      Pôvodné tlačivá nebudú akceptované.

       

      Korešpondenčná adresa štipendií:

      Centrum vedecko-technických informácií SR

      Sociálne štipendium

      Staré grunty 52

      842 44 Bratislava

      Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.