• História školy

   • História školy sa začala písať 1.septembra 1950 na Pedagogickom gymnáziu pre materské školy v Spišskej Novej Vsi. Škola, ktorá nadviazala na tradíciu učiteľského ústavu, nemala vlastnú budovu ani pedagogický zbor. Dočasne bola umiestnená spolu s gymnáziom v budove bývalého učiteľského ústavu. Zákonom o učiteľskom vzdelávaní z 24.apríla 1953 sa pedagogické gymnáziá premenovali na pedagogické školy. Štúdium bolo trojročné, doplnené jednoročnou riadenou praxou.

    Dôležitým medzníkom v dejinách školy sa stal školský rok 1955/56, keď bola škola presťahovaná do Levoče a umiestnená v budove bývalej Rímskokatolíckej dievčenskej učiteľskej akadémie, neskôr Štátnej učiteľskej akadémie, ktorá zanikla v školskom roku 1949/50 v dôsledku reformy školstva. Škola niesla názov Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteliek materských škôl v Levoči. Zákonom z 15.decembra 1960 o sústave výchovy a vzdelávania vznikli stredné pedagogické školy zamerané na prípravu učiteliek pre materské školy a vychovávateľov pre výchovné zariadenia. Uvedený zákon výrazne zmenil charakter školy, ktorá bola premenovaná na Pedagogickú školu v Levoči. Nezmenil sa len názov, ale výrazne sa zmenil charakter školy. Štúdium bolo denné, postupne pribúdali rôzne formy externého štúdia. Od 1.septembra 1975 má škola názov Stredná pedagogická škola v Levoči. Škola i naďalej vychovávala žiakov v pôvodných študijných odboroch, pokračovalo sa aj v štúdiu popri zamestnaní. Rok 1989 a následné udalosti výrazne ovplyvnili aj ďalšie smerovanie školy. K tradičným odborom štúdia pribudli nové - interné aj externé, čím škola dokázala pružne reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce. V tomto období získala škola dva nové objekty, ktoré prispeli ku skvalitneniu výučby a ubytovacích možností žiakov - domov mládeže a športovú halu. 

    Škola v školskom roku 2007/2008 začala písať svoju novú históriu. Presťahovala sa do novej budovy. Možnosť presťahovania školy riešil predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. P. Chudík spolu s primátorom mesta M. Čurillom už dlhšiu dobu, pretože na priestory v ktorých škola sídlila viac ako 50 rokov bol uplatnený reštitučný zákon. Budovu bývalých kasární mesto ponúklo Prešovskému samosprávnemu kraju a zastupiteľstvo PSK a jeho poslanci schválili návrh investície. Rekonštrukčné práce na prestavbe trvali necelých 24 mesiacov a vyžiadali si značné finančné náklady, bezmála 140 miliónov korún. Výsledkom je moderná škola s jedálňou, odbornými učebňami, malou a veľkou telocvičnou, výtvarnými priestormi, modernou učebňou výpočtovej techniky, aulou a ďalšími priestormi potrebnými pre špeciálnu prípravu budúcich pedagógov. 

    Zrekonštruovaná budova bola oficiálne odovzdaná do používania v závere júna 2007, ale študenti zasadli do lavíc prvýkrát až 3. septembra 2007. Škola pripravuje učiteľky pre materské školy a vychovávateľky pre základné školy, kultúrno výchovných pracovníkov (animátorov) a od školského roku 2008/2009 aj sociálno výchovných pracovníkov. Škola udržiava dlhodobo veľmi dobré družobné vzťahy so Strednou pedagogickou školou v Beroune (Česká republika) a boli nadviazané družobné vzťahy s Jószef Attila Gimnázium es Kollégium Makó (Maďarská republika).