• Pomaturitné štúdium

    • Podmienkou prijatia je riadne vyplnená prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej škole

     K prihláške je potrebné priložiť:

     • kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške,
     • kópiu občianskeho preukazu,
     • životopis.


     Prihlášku na štúdium nájdete v hornom menu Dokumenty/Tlačivá.

      Informácia pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2024/25

     Termín na podávanie prihlášok je do 31. mája 2024.                                                                                

     Talentové skúšky na pomaturitné štúdium budú prebiehať v druhom júnovom týždni (presný termín bude uvedený v pozvánke).

     Všetky podrobnosti súvisiace s prijímacím konaním a štúdiom budú písomne oznámené jednotlivým uchádzačom.

      

     Kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného kvalifikačného  štúdia - študijný odbor 

     7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

     na školský rok 2024/2025

     Riaditeľ školy podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 69 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka pomaturitného kvalifikačného štúdia pre školský rok 2024/2025:

      

     Dĺžka štúdia: 2-ročné štúdium
     Forma štúdia: pomaturitné kvalifikačné štúdium

     Poskytnutý stupeň vzdelania: ISCED 4A

     Počet tried: 2 triedy
     Počet žiakov: 60 žiakov

      

     PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA JE:

     1. dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou.

     2. úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých častí, ktoré sú obsahom prijímacej skúšky a to z literárnej a jazykovej výchovy, hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy,  v zmysle stanovených kritérií.

     3. dobrý zdravotný stav uchádzača.

      

     ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV:

     1. Zdravotnú spôsobilosť uchádzača študovať zvolený študijný odbor potvrdí všeobecný lekár pre dospelých v prihláške na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole.

     2. Vzhľadom na profil absolventa študijného odboru nemôže byť na štúdium prijatý uchádzač, ktorý má nekorigovateľné poruchy reči.

      

     3. Vzhľadom na profil absolventa študijného odboru, nemôže byť prijatý uchádzač s vývinovými poruchami, uchádzač so zníženou pracovnou schopnosťou a uchádzač oslobodený z telesnej výchovy.

      

      

     FORMA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

     1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia jazykových a hudobných schopností.  Všetci uchádzači musia absolvovať prijímaciu skúšku z hudobnej, výtvarnej a literárnej a jazykovej výchovy.

     2. Prijímacia skúška sa uskutoční v druhom júnovom týždni. Presný dátum bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky.  

     3. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímaciu skúšku najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacej skúšky.

     4. Prijímacia skúška bude prebiehať v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.

      

     OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

     Literárna a jazyková výchova

     • vopred pripravený text (bez uvedenia mena a priezviska) v rozsahu 2-3 minút z detskej literatúry - výrazný prednes poézie alebo prózy (s rekvizitami alebo bez nich),
     • tvorivé literárne a dramatické spracovanie textu na vybranú tému (tému uchádzač/ka dostane na talentovej skúške, najprv zrealizuje tiché čítanie, potom čítanie nahlas): v improvizačných etudách s využitím literárneho textu v rámci pohybového stvárnenia dramatických situácií je potrebné uplatniť mimiku, gestikuláciu, moduláciu hlasu, rytmus, tempo, výslovnosť, nápaditosť, originalitu, pohotovosť, reprodukciu, dotvorenie textu podľa vlastnej fantázie.

     Predmetom hodnotenia bude:

     - výber textu,

     - výslovnosť a artikulácia,

     - využitie zvukových výrazových prostriedkov,

     - využitie mimojazykových prostriedkov,

     - tvorivosť – fantázia a predstavivosť,

     - komunikácia – verbálna i neverbálna,

     - precítenie textu.

     Súčasťou skúšky bude aj písanie diktátu.

     Poznámka: podmienkou je čistá artikulácia.

      

     Hudobná výchova

     •   priniesť so sebou zoznam 10 piesní (na formáte A4 bez uvedenia mena a priezviska), odporúčame detské a ľudové piesne (zaspievať jednu z nich podľa vlastného výberu, jednu pieseň zo zoznamu vyberie skúšobná komisia, piesne vedieť zaspievať v rôznych tóninách),
     •        zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky,
     •        ovládať notové písmo v rozsahu c1 – g2 v husľovom kľúči,
     •        rozoznávať hodnoty nôt a pomlčiek (celá, polová, štvrťová, osminová), 
     •        v prípade, že uchádzač/ka navštevoval/a ZUŠ alebo ovláda hru na hudobnom nástroji, pripraví si primeraný prednes skladby,
     •        ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

      

      

     Predmetom hodnotenia bude:

     - pri speve piesne – čistota spevu, frázovanie, dýchanie, hlasový rozsah, tvorenie tónu, výraz prednesenej piesne, poruchy hlasiviek a artikulácie,                                                                        - hudobná pamäť - harmonické cítenie, presnosť zopakovania melodickej a rytmickej ukážky v rôznych tóninách, rozlíšenie durovej  a molovej tóniny,                                                                 - čítanie notového písma, poznať hodnoty nôt.

     Poznámka: klavír, akordeón a gitara sú k dispozícii, ostatné hudobné nástroje si uchádzači prinesú so sebou.

      

      

     Výtvarná výchova

     1. Kresba zátišia - formát výkresu A3, technika - kresba ceruzou (1B_8B), rudkou, uhlíkom
     1. bude:
     •        dodržanie proporcií (veľkosť a tvar predmetov),
     •        priestorovosť a perspektívu (predmety majú mať hĺbku),
     •        kompozíciu (usporiadanie predmetov, využitie plochy),
     •        technické prevedenie (prevedenie línií, ovládanie zvolenej techniky),
     •        celkový dojem (ucelenosť práce, systematický postup)
     1. Tematická maľba - formát výkresu A3, technika - maľba temperou, kombinovaná technika

     Hodnotené bude:

     •        farebnosť (miešanie farieb, kontrast),
     •        originalita (prevedenie témy, tvorivosť, nápad, predstavivosť),
     •        kompozícia (usporiadanie predmetov, využitie plochy), technické prevedenie (práca so štetcom a farbami),
     •        celkový dojem  (ucelenosť práce, systematický postup).

      

     Na talentovú skúšku priniesť so sebou aspoň 4 výtvarné práce bez uvedenia mena a priezviska uložené v doskách, tiež bez uvedenia mena:
     1. maľba temperou (A3),

     2. ilustrácia detského textu (A4),

     3. kresba suchým pastelom (A4 krajinka),

     4. koláž (A3).

     POSTUP HODNOTENIA ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV V PRIJÍMACOM KONANÍ

     Hodnotenie úspešnosti sa stanovuje na základe výsledkov prijímacej skúšky, v ktorej sa overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie z literárnej a jazykovej výchovy, hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy.

     Hodnotenie uskutočňuje odborná komisia zložená z troch členov.

     V prípade, že uchádzač/ka získa hoci len z jednej z dvoch výchov 0 bodov, prijímaciu skúšku vykonal/a NEÚSPEŠNE, týmto nesplnil/a podmienky prijatia v zmysle stanovených kritérií.

      

     Pri rovnosti bodov v konečnom poradí rozhoduje:

     1. počet bodov za literárnu a jazykovú výchovu vrátane diktátu,

     2. počet bodov za hudobnú výchovu,

     3. počet bodov za výtvarnú výchovu.

      

     Vyhodnotenie výsledkov

     Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy najneskôr do 3 dní od ukončenia talentových skúšok. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (bez mena), zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či uchádzač/ka vykonal/a prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

      

     Rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí na štúdium

     Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote do troch pracovných dní. Škola súčasne oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

     Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      

     V Levoči dňa 29. 04. 2024                                                                          Mgr. Miloslav Repaský

                                                                                                                                  riaditeľ školy