• Školský vzdelávací program

     • Pedagogika vzdelávania a výchovy, animácie a sociálnych služieb

      Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Povinnou súčasťou Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sú učebné osnovy všetkých predmetovÚplné znenie ŠkVP vrátane učebných osnov podľa § 7 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je k dispozícii na sekretariáte školy.

       

        Kritériá hodnotenia všeobecno-vzdelavacích a odborných predmetov