• Spôsob úhrady stravy

    •  

     Spôsob úhrady za obed pre žiakov:

     Cena za obed: 2,00 € 

     (finančný limit na nákup potravín 1,70 € + režijné náklady 0,30 €)

     Číslo účtu na stravovanie:  IBAN SK09  8180  0000 0070  0051 3975

     Platba za stravné do 25. dňa mesiac dopredu, poštovou poukážkou, trvalým príkazom alebo cez internetbanking. Žiadame dodržať termín úhrad.  Ak  platba nie je uhradená včas je programom automaticky pripočítaná k ďalšiemu mesiacu. 

     Pri platbe cez internetbanking a trvalým príkazom v správe pre prijímateľa účtu žiadame uviesť priezviskomeno triedu žiaka, kvôli identifikácie platby.

      

     Spôsob úhrady za celodennú stravu a ubytovanie pre žiakov:

     Celodenná strava spolu: 5,45 € 

     Finančný limit na nákup potravín 4,85 € + režijné náklady 0,60 €)

     Číslo účtu na stravovanie:  IBAN SK09  8180  0000 0070  0051 3975

     Ubytovanie: 48,00 €

     Číslo účtu na ubytovane:  IBAN SK31  8180  0000 0070  0051 3967

     Platba za stravné a za ubytovanie sa uhrádza do 25. dňa mesiac dopredu, poštovou poukážkou, trvalým príkazom alebo cez internetbanking. Žiadame dodržať termín úhrad. Ak platba nie je uhradená včas je programom automaticky pripočítaná k ďalšiemu mesiacu. 

     Pri platbe cez internetbanking a trvalým príkazom v správe pre prijímateľa účtu žiadame uviesť priezviskomeno triedu žiaka, kvôli identifikácie platby.