• Digiškola

    •                

     Zapojili sme sa do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava.

     Hlavný cieľ
     Vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

     Špecifické ciele

     1. Modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie.
     2. Implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR.
     3. Prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu.
     4. Vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

      

     Cieľové skupiny

     • pedagogickí pracovníci
     • externí odborníci
     • žiaci
     • rodičia

      

     Trvanie projektu 
     od 22.11.2013 do 30.9.2015.

     Projekt prinesie nasledovné 3 eGOV služby:

     1. Tvorba a sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a digitalizácia vzdelávacích procesov.
     2. Sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov, ako nástrojov rozvoja školskej pripravenosti.
     3. Elektronické testovanie pripravenosti detí pre školskú dochádzku ako významný doplnok k súčasným formám testovania.

      

     Bližšie informácie o projekte nájdete na www.digiskola.sk.