• Rozvoj stredného odborného vzdelávania

    • Zapojili sme sa do projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava.

     Strategický cieľ

     Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

     V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:

     1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ  s využitím inovatívnych metód a výučby

     V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude SOŠ poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený program mobility pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.

     2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií

     Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno - komunikačné technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch a krajoch a to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 praktických centier odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejším vybavením.

     3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe

     Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na SOŠ a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti   a návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov.

     Bližšie informácie o projekte nájdete na  www.rsov.sk.