• Elektronické testovanie

    • Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktorý organizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava.

     Termín realizácie

     od 12.3. 2013 do 30.11. 2015

     Aktivity projektu

     Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita).

     Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl.

     Hlavné ciele

     • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania.
     • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM.
     • Vytvorenie databáz testov a úloh zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií.
     • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh.
     • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR.

      

     Prínos pre školy

     • Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy.
     • Podpora autoevalvácie školy.
     • Zvýšenie prestíže školy.
     • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh.

      

     Prínos pre žiaka

     • Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí.
     • Atraktívnejšia forma hodnotenia.

      

     Bližšie informácie o projekte nájdete na  www.nucem.sk.