• Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

    • Zapojili sme sa do projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktorý organizuje Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava.

     Aktivita 4.2

     Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity pedagogických a odborných zamestnancov

     Cieľ aktivity

     Cieľom aktivity je vytvoriť materiálne a technické zabezpečenie pre vzdelávanie a podporu rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, predovšetkým cez dištančné vzdelávanie, e-learning, Blended learning, on-line komunikáciu medzi účastníkmi a s účastníkmi projektu, aktuálne informácie o realizácií projektu, publicitu projektu a pokračovania jeho aktivít na plné využitie funkcií interaktívneho portálu.

     Výstup aktivity

     Učebňa kontinuálneho vzdelávania:

     • 24 ks notebook HP ProBook
     • 24 ks MS Office 2010 Standard SK a ESET NOD32
     • WiFi Router Cisco
     • Dataprojektor Benq

      

     Význam aktivity

     • Zariadenie IKT učební je nevyhnutným predpokladom kvalitného a efektívneho učenia sa moderných učiteľov.
     • Technologická a materiálna podpora edukačného prostredia v školách (IKT , edukačný portál a nové učebné zdroje).
     • Vytváranie kvalitného edukačného prostredia s cieľom zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov regionálneho školstva (v súlade so závermi PISA a iných hodnotení kvality vzdelávania v SR).

      

     Bližšie informácie o projekte nájdete na  www.mpc-edu.sk.