• Modernizácia vzdelávania

    • Zapojili sme sa do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, ktorý organizuje Ústav informácií a prognóz školstva.

     Národný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva SR zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

     Ciele projektu:

     Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov SŠ zo všetkých regiónov Slovenska.

     Trvanie projektu:

     12/2008 – 11/2013

     Cieľová skupina:

     1840 učiteľov SŠ z celého Slovenska okrem BK a 305 učiteľov SŠ z Bratislavského kraja, ktorí vyučujú aspoň jeden z nižšie uvedených predmetov: biológia, dejepis, fyzika, geografia, chémia, matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     Prínos pre školu:

     • zvýši sa IKT vybavenosť škôl,
     • každá participujúca škola, podľa počtu žiakov, dostane PC a dataprojektor podľa uvedených kritérií.

      

     Bližšie informácie o projekte nájdete na  www.modernizaciavzdelavania.sk.