• 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   • Učebný plán (platný od 1.9.2013) 

    Škola (názov, adresa)

    Stredná pedagogická škola, Bottova 15/A,

    054 01 Levoča

    Názov ŠkVP

    Pedagogika vzdelávania a výchovy, animácie a sociálnych služieb

    Kód a názov  ŠVP

    76 Učiteľstvo

    Kód a názov študijného odboru

    7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    21

    16

    12

    12

    61

    Jazyk a komunikácia

     

     

     

     

     

    slovenský jazyk a literatúra a)

    3

    3

    3

    4/1*

    13

    cudzí jazyk a)

    4/1*

    3

    3

    4/1*

    14

    konverzácia v cudzom jazyku

     

    1*

    1*

    1*

    3

    Človek a hodnoty

     

     

     

     

     

    etická výchova/náboženská výchova a), b)

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

     

     

     

     

     

    dejepis

    2

    1

    -

    -

    3

    občianska náuka[1]

    1

    1

    1*

    -

    3

    Človek a príroda

     

     

     

     

     

    biológia

    2

    1

    -

    -

    3

    geografia

    2*

    1*

     

     

    3

    Matematika a práca s informáciami

     

     

     

     

     

    matematika a)

    2

    2

    2*

    1*

    7

    informatika a)

    2

    -

    -

    -

    2

    Zdravie a pohyb

     

     

     

     

     

    telesná a športová výchova a), c)

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné predmety

    12

    19

    18

    14

    63

    pedagogika

    2

    2

    2

    3/1*

    9

    psychológia a)

    2

    2

    2

    3/1*

    9

    špeciálna pedagogika

    -

    1

    1

    1

    3

    biológia a starostlivosť o zdravie

    -

    1*

    1

    2

    4

    metodika hudobnej výchovy a),d),m)

    2

    2

    1*

    -

    5

    metodika telesnej výchovy a) ,d)

    1

    1

    1*

    -

    3

    metodika výtvarnej výchovy a) ,d)

    2

    2

    -

    -

    4

    metodika literárnej a jazykovej výchovy a), d)

    1

    1

    1*

    -

    3

    metodika rozvíjania matematických predstáv a) ,d)

    -

    1

    -

    -

    1

    tvorivá dramatika a) ,d)

    -

    2

    2

     

    4

    metodika cudzieho jazyka

    -

    1*

    1*

    -

    2

    hra na hudobný nástroj a)

    2/1*

    2/1*

    1*

    1*

    6

    aplikovaná informatika a)

    -

    1*

    1*

    1*

    3

    prax a), f)

    -

    -

    4

    3

    7

    Voliteľné predmety g)

    0

    0

    4

    8

    12

    tvorivá dramatika

    -

    -

    -

    2

    2

    kreatívna hudobná výchova

    -

    -

    2

    2

    4

    pohybová kultúra

    -

    -

    2

    2

    4

    výtvarné techniky

    -

    -

    2

    2

    4

    fotografovanie a video

    -

    -

    2

    2

    4

    základy školského manažmentu

    -

    -

    -

    2

    2

    literárny seminár

    -

    -

    -

    2

    2

    pedagogicko-psychologický výcvik

    -        

    -

    -

    2

    2

    Spolu

    33

    35

    34

    34

    136

    Nepovinné predmety l)[2]

     

     

     

     

     

    Odborné vzdelávanie

     

     

     

     

     

    Športové hry

     

     

     

     

     

    Zborový spev

     

     

     

     

     

    Ochrana života a zdravia i)[3]

     

     

     

     

     

    Telovýchovno – výcvikový kurz

     

     

     

     

     

    Plavecký kurz s metodikou j)

     

     

     

     

     

    Lyžiarsko-výcvikový kurz j)[4]

     

     

     

     

     

                 

     Prehľad využitia týždňov

    Činnosť

    1. ročník

    2. ročník

    3. ročník

    4. ročník

    Vyučovanie podľa rozpisu

    33

    33

    33

    30

    Maturitná skúška

    -

    -

    -

    1

    Časová rezerva(účelové cvičenia, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

    4

    3

    4

    4

    Plavecký kurz s metodikou

    1

    -

    -

    -

    Lyžiarsko-výcvikový kurz j)

     

    1

     

     

    Kurz ochrany života a zdravia

     

    1

     

     

    Odborná prax

    2

    2

    3

    2

    Spolu týždňov

    40

    40

    40

    37

     

    Platný od 1.9.2013, počnúc 1.ročníkom