• 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   • Učebný plán (platný od 1.9.2011)

    Škola (názov, adresa)

    Stredná pedagogická škola, Bottova 15/A,

    054 01 Levoča

    Názov ŠkVP

    Pedagogika vzdelávania a výchovy, animácie a sociálnych služieb

    Kód a názov  ŠVP

    76 Učiteľstvo

    Kód a názov študijného odboru

    7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    22

    16

    14

    12

    64

    Jazyk a komunikácia

     

     

     

     

     

    slovenský jazyk a literatúra a)

    3

    3

    3

    4

    13

    prvý cudzí jazyk a)

    4

    3

    3

    4

    14

    druhý cudzí jazyk a)

    3

    3

    2

    2

    10

    Človek, hodnoty a spoločnosť

     

     

     

     

     

    etická výchova/náboženská výchova a), b)

    1

    1

    -

    -

    2

    dejepis

    2

    1

    -

    -

    3

    občianska náuka[1]

    1

    1

    1

    -

    3

    Človek a príroda

     

     

     

     

     

    ekológia

    -

    -

    1

    -

    1

    biológia

    2

    -

    -

    -

    2

    Matematika a práca s informáciami

     

     

     

     

     

    matematika a)

    2

    2

    2

    -

    6

    informatika a)

    2

    -

    -

    -

    2

    Zdravie a pohyb

     

     

     

     

     

    telesná a športová výchova a), c)

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné predmety

    12

    19

    15

    13

    59

    pedagogika

    2

    2

    2

    3

    9

    psychológia a)

    2

    2

    2

    3

    9

    špeciálna pedagogika

    -

    1

    1

    1

    3

    biológia a starostlivosť o zdravie

    -

    1

    1

    2

    4

    metodika hudobnej výchovy a),d),m)

    2

    2

    1

    -

    5

    metodika telesnej výchovy a) ,d)

    1

    1

    1

    -

    3

    metodika výtvarnej výchovy a) ,d)

    2

    2

    -

    -

    4

    metodika literárnej a jazykovej výchovy a), d)

    1

    1

    1

    -

    3

    metodika rozvíjania matematických predstáv a) ,d)

    -

    1

    -

    -

    1

    tvorivá dramatika a) ,d)

    -

    2

    2

     

    4

    hra na hudobný nástroj a)

    2

    2

    -

    -

    4

    aplikovaná informatika a)

    -

    2

    -

    1

    3

    prax a), f)

    -

    -

    4

    3

    7

    Voliteľné predmety g)

    0

    0

    4

    8

    12

    konverzácia v cudzom jazyku

    -

    -

    2

    2

    4

    kreatívna hudobná výchova

    -

    -

    2

    2

    4

    pohybová kultúra

    -

    -

    2

    2

    4

    literárny seminár

    -

    -

    -

    2

    2

    tvorivá dramatika

     

     

    -

    2

    2

    výtvarné techniky

    -

    -

    2

    2

    4

    základy školského manažmentu

    -

    -

    -

    2

    2

    pedagogicko-psychologický výcvik

    -      

    -

    -

    2

    2

    Spolu

    34

    35

    33

    33

    135

    Nepovinné predmety l)[2]

     

     

     

     

     

    Odborné vzdelávanie

     

     

     

     

     

    Športové hry

     

     

     

     

     

    Zborový spev

     

     

     

     

     

    Ochrana života a zdravia i)[3]

     

     

     

     

     

    Telovýchovno – výcvikový kurz

     

     

     

     

     

    Plavecký kurz s metodikou j)

     

     

     

     

     

    Lyžiarsko-výcvikový kurz j)[4]

     

     

     

     

     

                 

    Prehľad využitia týždňov

    Činnosť

    1. ročník

    2. ročník

    3. ročník

    4. ročník

    Vyučovanie podľa rozpisu

    33

    33

    33

    30

    Maturitná skúška

    -

    -

    -

    1

    Časová rezerva(účelové cvičenia, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

    4

    3

    4

    4

    Plavecký kurz s metodikou

    1

    -

    -

    -

    Lyžiarsko-výcvikový kurz j)

     

    1

     

     

    Kurz ochrany života a zdravia

     

    1

     

     

    Odborná prax

    2

    2

    3

    2

    Spolu týždňov

    40

    40

    40

    37

     

    Poznámky k učebnému plánu:

    a)    Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.

    b)    Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

    c)    Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

    d)    Predmet má teoreticko-praktický charakter. Zastúpenie teoretického vzdelávania z celkového obsahu predmetu počas štúdia je cca 50%. Zastúpenie praktickej prípravy (formou cvičení) z celkového obsahu predmetu počas štúdia je cca 50%.

    e)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.) a praxe. Na cvičeniach a praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa je stanovený  platnou legislatívou. 

    f)    Vyučovací predmet prax sa neklasifikuje v 1. polroku v 3. ročníku a v 2. polroku vo 4. ročníku. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“. Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 1. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní, 6 hodín za jeden deň, v 2. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní, 6 hodín za jeden deň, v 3. ročníku v rozsahu 15 pracovných dní, 6 hodín za jeden deň, vo 4. ročníku 10 pracovných dní, 5 hodín za jeden deň.

    g)    Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať v 3. ročníku voliteľné predmety v rozsahu 4 hodín a vo 4. ročníku v rozsahu 8 hodín. Vo 4. ročníku si vyberú ďalší voliteľný predmet. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo ročníkov. Voliteľné predmety sú klasifikované. Medzi voliteľné predmety v ponuke je zaradený aj predmet konverzácia v cudzom jazyku , ktorý zaraďujeme do vzdelávacej  oblasti  odborné vzdelávanie .Svojím obsahom je zameraný na rozvíjanie jazykových kompetencií v príslušnom odbore.

    h)    Žiaci v 1. – 3. ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

    i)    Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.

    j)    Povinnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je plavecký kurz s metodikou, ktorého súčasťou je tiež kurz prvej pomoci. Kurz sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 5 dní. Povinnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je lyžiarsko-výcvikový kurz. Kurz sa realizuje v 2. ročníku v rozsahu 7 dní. Riaditeľ školy má možnosť presunúť kurzy do iného ročníka.

    k)    Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

    l)    Žiaci v 1. - 4. ročníku môžu navštevovať nepovinné predmety v rozsahu 2 hodín týždenne v predmete. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. Vyučovanie sa organizuje v popoludňajších hodinách.

    m)    Predmet Metodika hudobnej výchovy sa v 1. polroku 3. ročníka neklasifikuje, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

     

    Platný od 1.9.2011, počnúc 1.a 2. ročníkom

    [1] ISCED 2C, ISCED 3C, ISCED 3A, s platnosťou od 1. septembra 2009 začínajúc 1. ročníkom nasledovne:  zmenil sa názov vyučovacieho predmetu „Náuka o spoločnosti“ na „Občianska náuka“;

    [2] Do ŠkVP sa pridávajú nepovinné predmety Zborový spev a Športové hry na posilnenie odborného vzdelávania

    [3] ISCED 2C, ISCED 3C, ISCED 3A, s platnosťou od 1. septembra 2009 začínajúc 1. ročníkom nasledovne: Vo vzdelávacej oblasti „Účelové kurzy/cvičenia“ sa zmenil názov kurzu „Ochrana človeka a prírody“ na „Ochrana života a zdravia“;

    [4] Do ŠkVP sa pridáva Lyžiarsko-výcvikový kurz ako povinný kurz na posilnenie odborného vzdelávania