• Profil absolventa

     • Absolventi dvojročného študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sú po ukončení štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove, vo výchove vo voľnom čase, vo vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné  stredoškolské vzdelanie.

      Náročnosť profesií v daných oblastiach vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolventi poznajú základné pedagogické a psychologické zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Vplývajú na formovanie osobnosti jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a senzomotorickej, čo predpokladá ovládanie príslušných metód a metodík práce s rôznymi vekovými kategóriami. Rešpektujú ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín, ich etnickú, kultúrnu, sociálnu, jazykovú a psychickú odlišnosť a zodpovedne využívajú získané informácie. Uplatňujú špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutých. Uplatňujú špecifiká edukačnej práce s deťmi zo sociálne menej podnetného prostredia, s osobitným zreteľom na rómske deti. Sú schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

      V správaní absolventov tejto skupiny odborov dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Sú pripravení pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, sú komunikatívne zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačujú sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Sú naklonení a otvorení novým trendom a metódam v danej profesii.

      Absolventi odboru majú predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto typu strednej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.

    • Dĺžka štúdia2 roky
     Forma spôsob a organizácia štúdiaštúdium pre absolventov strednej školy
     Študijný odbor určený prechlapcov a dievčatá
     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium• podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy a stredoškolské vzdelanie s maturitou • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
     Spôsob ukončenia štúdiamaturitná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelanívysvedčenie o maturitnej skúške
     Poskytnutý stupeň vzdelaniaúplné stredné odborné vzdelanie klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 4A
     Možnosti pracovného uplatnenia absolventaučiteľ(ka) pre materské školy, vychovávateľ(ka) v školskom klube
     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na základnej a strednej škole, 2. stupeň, ročníky 5 - 12, v pedagogických a psychologických centrách a poradniach, špeciálni pedagógovia v špeciálnych výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školách rôzneho typu