• Informácie o štúdiu

   • Študijný odbor

    7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    Forma 

    - pomaturitné kvalifikačné štúdium

    Dĺžka štúdia

    - 2 roky (pre absolventov maturitného štúdia)

    Ukončovanie štúdia

    - maturitná skúška z:

    • praktickej časti odbornej zložky,
    • teoretickej časti odbornej zložky.

     

    Organizácia štúdia

    Školský rok sa člení na dva polroky. 1. polrok začína 1. septembra a končí 31. januára, 2. polrok začína 1. februára a končí 30. júna. Žiak je klasifikovaný priebežne v zmysle Metodického pokynu MŠ SR č. 21/2011-R v znení neskorších úprav.

    Povinnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je:

    • plavecký kurz s metodikou, ktorého súčasťou je tiež kurz prvej pomoci. Kurz sa realizuje v rozsahu 5 dní.
    • lyžiarsko-výcvikový kurz. Kurz sa realizuje v rozsahu 7 dní.
    • kurz ochrany života a zdravia. Kurz sa realizuje v rozsahu 5 dní.