• 7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   • Učebný plán

    Škola (názov, adresa)

     

    Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 05401 Levoča

     

    Názov ŠkVP

    Pedagogika vzdelávania a výchovy, animácie a sociálnych služieb

     

    Kód a názov  ŠVP

    76 Učiteľstvo

     

    Kód a názov študijného odboru

    7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     

    Stupeň vzdelania

    Pomaturitné kvalifikačné štúdium ISCED 4

     

    Dĺžka štúdia

    2 roky

     

    Forma štúdia

    denná

     

    Druh školy

    štátna

     

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

     

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     

    1.

    2.

    Spolu

     

    Odborné vzdelávanie

     

     

     

     

    Odborné predmety

    33

    31

    64

     

    cudzí jazyk a),i)

    2

    2

    4/1*

     

    pedagogika

    4

    4

    8/3*

     

    psychológia a)

    4

    4

    8/3*

     

    špeciálna pedagogika

    2

    1

    3/2*

     

    biológia a starostlivosť o zdravie

    2

    2

    4/2*

     

    metodika hudobnej výchovy a),d)

    2

    2

    4/2*

     

    metodika telesnej výchovy a) ,d)

    2

    2

    4/2*

     

    metodika výtvarnej výchovy a) ,d)

    2

    3

    5/2*

     

    metodika literárnej a jazykovej výchovy a), d)

    2

    1

    3/1*

     

    metodika rozvíjania matematických predstáv a) ,d)

    1

    1

    2/1*

     

    tvorivá dramatika a) ,d)

    2

    2

    4/2*

     

    hra na hudobný nástroj a)

    2

    2

    4/2*

     

    aplikovaná informatika a)

    1

    1

    2/1*

     

    prax a), e)

    4

    3

    7

     

    maturitný seminár g)

    1

    1

    2*

     

    Voliteľné predmety f))

    2

    2

    4*

     

    kreatívna hudobná výchova

    2

    2

    4

     

    pohybová kultúra

    2

    2

    4

     

    výtvarné techniky

    2

    2

    4

     

    Spolu

    35

    33

    68

     

    Ochrana života a zdravia b)

     

     

     

     

    Telovýchovno-výcvikový kurz

     

     

     

     

    Lyžiarsko-výcvikový kurz c)[1]

     

     

     

     

     

    Plavecký kurz s metodikou c)

     

     

     

     

                 

      Prehľad využitia týždňov

    Činnosť

    1. ročník

    2. ročník

    Vyučovanie podľa rozpisu

    33

    30

    Maturitná skúška j)

    -

    2

    Časová rezerva(účelové cvičenia, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

    2

    1

    Plavecký kurz s metodikou

    1

    -

    Lyžiarsko-výcvikový kurz

    1

     

    Kurz ochrany života a zdravia[2]

     

    1

    Odborná prax

    3

    3

    Spolu týždňov

    40

    37