• 7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   • Učebný plán

    Škola (názov, adresa)

    Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 05401 Levoča

    Názov ŠkVP

    Pedagogika vzdelávania a výchovy, animácie a sociálnych služieb

    Kód a názov  ŠVP

    76 Učiteľstvo

    Kód a názov študijného odboru

    7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    Stupeň vzdelania

    Pomaturitné kvalifikačné štúdium ISCED 4

    Dĺžka štúdia

    2 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     

    1.

    2.

    Spolu

    Odborné vzdelávanie

     

     

     

    Odborné predmety

    33

    31

    64

    Cudzí jazyk a),i)

    2

    2

    4

    pedagogika

    4

    4

    8

    psychológia a)

    4

    4

    8

    špeciálna pedagogika

    2

    1

    3

    biológia a starostlivosť o zdravie

    2

    1

    3

    ekológia  k)

    -

    1

    1

    metodika hudobnej výchovy a),d)

    2

    2

    4

    metodika telesnej výchovy a) ,d)

    2

    2

    4

    metodika výtvarnej výchovy a) ,d)

    2

    3

    5

    metodika literárnej a jazykovej výchovy a), d)

    2

    1

    3

    metodika rozvíjania matematických predstáv a) ,d)

    1

    1

    2

    tvorivá dramatika a) ,d)

    2

    2

    4

    hra na hudobný nástroj a)

    2

    2

    4

    aplikovaná informatika a)

    1

    1

    2

    prax a), e)

    4

    3

    7

    maturitný seminár g)

    1

    1

    2

    Voliteľné predmety f))

    2

    2

    4

    kreatívna hudobná výchova

    2

    2

    4

    pohybová kultúra

    2

    2

    4

    výtvarné techniky

    2

    2

    4

    Spolu

    35

    33

    68

    Ochrana života a zdravia b)

     

     

     

    Telovýchovno-výcvikový kurz

     

     

     

    Lyžiarsko-výcvikový kurz c)[1]

     

     

     

    Plavecký kurz s metodikou c)

     

     

     

             

    Prehľad využitia týždňov

    Činnosť

    1. ročník

    2. ročník

    Vyučovanie podľa rozpisu

    33

    30

    Maturitná skúška j)

    -

    2

    Časová rezerva(účelové cvičenia, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

    2

    1

    Plavecký kurz s metodikou

    1

    -

    Lyžiarsko-výcvikový kurz

    1

     

    Kurz ochrany života a zdravia[2]

     

    1

    Odborná prax

    3

    3

    Spolu týždňov

    40

    37

    Poznámky k učebnému plánu:

     

    a)  Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.

    b)  Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Samostatný kurz je organizovaný v 1.-2. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.

    c)  Povinnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je plavecký kurz s metodikou, ktorého súčasťou je tiež kurz prvej pomoci. Kurz sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 5 dní. Povinnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je lyžiarsko-výcvikový kurz. Kurz sa realizuje v 2. ročníku v rozsahu 7 dní. Riaditeľ školy má možnosť presunúť kurzy do iného ročníka.

    d)  Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

    e)  Súčasťou predmetu prax je odborná prax. Odbornú prax žiaci absolvujú v 1. ročníku minimálne v rozsahu 15 pracovných dní, 6 hodín za jeden deň, v 2. ročníku v rozsahu 15 pracovných dní, 5 hodín za jeden deň.

    f)   Žiaci si volia voliteľné predmety v rozsahu 2 hodiny týždenne . Voliteľné predmety sú klasifikované.

    g)  Predmet  Maturitný seminár sa neklasifikuje, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

    h)  Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 66 hodín, maximálne 70 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov.

    i)  Vyučuje sa jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, podľa potreby a podmienok školy. Obsah učiva je zameraný na príslušný odbor štúdia.

    j)  Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

    k)  Predmet Ekológia je zameraný svojim obsahom na príslušný odbor štúdia.    [1] Do ŠkVP sa pridáva Lyžiarsko-výcvikový kurz ako povinný kurz na posilnenie odborného vzdelávania

    [2] ISCED 2C, ISCED 3C, ISCED 3A, s platnosťou od 1. septembra 2009 začínajúc 1. ročníkom nasledovne: Vo vzdelávacej oblasti „Účelové kurzy/cvičenia“ sa zmenil názov kurzu „Ochrana človeka a prírody“ na „Ochrana života a zdravia“;