• Školská jedáleň SOŠPg

    • Stravovanie v školskom roku 2023/2024

      

     Oznamujeme všetkým stravníkom, že v školskom roku 2023/2024 sa bude strava podávať od 04. 09. 2023 pre ubytovaných žiakov  a zamestnancov SOŠPg v Levoči.

     Pre dochádzajúcich žiakov od 05. 09. 2023 (utorok).  Dochádzajúci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v ŠJ/len obed/ sa prihlasujú na základe kolektívnej prihlášky u svojich triednych učiteľov dňa 04. 09. 2023. Súčasne obdržia  prihlášku na stravovanie – (zápisný lístok),  ktorú vyplnenú odovzdajú triednemu učiteľovi do  06. 09. 2023.

     Obedy pre dochádzajúcich a ubytovaných žiakov sa podávajú  v jedálni SOŠPg

     Raňajky a večere pre ubytovaných žiakov  sa podávajú v jedálni školského internátu.

      

     Riaditeľ Strednej odbornej školy, Bottova 15A, 054 01 Levoča, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 písm. i) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 117 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výrobou, výdajom jedál a nápojov a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja (ďalej VZN PSK) č. 27/2012 v znení neskorších úprav a Finančného  pásma A, na nákup potravín na jedno jedla podľa vekových kategórií stravníkov, určeného MŠVV Š SR s účinnosťou od 1. 1. 2023  

     Finančné pásmo A 

     Stredná škola od 15 do 19 rokov 1. pásmo

     Finančný limit na potraviny

     Režijné náklady

     Cena za 1 jedlo

     Raňajky

     0,85 €

     Raňajky

     0,05 €

     Raňajky

     0,90 €

     Desiata

     0,70 €

     Desiata

     0,05 €

     Desiata

     0,75 €

     Obed

     1,70 €

     Obed

     0,30 €

     Obed

     2,00 €

     Olovrant

     0,60 €

     Olovrant

     0,00 €

     Olovrant

     0,60 €

     Večera

     1,00 €

     Večera

     0,20 €

     Večera

     1,20 €

     Spolu celodenná strava

     4,85 €

     Spolu celodenná strava

     0,60 €

     Spolu

     celodenná

     strava

     5,45 €

      

     Spôsob úhrady za stravu a ubytovanie:

     Číslo účtu na stravovanie:  7000513975/8180    IBAN SK09  8180  0000 0070  0051 3975

     Číslo účtu na ubytovanie:  7000513967/8180    IBAN SK31   8180  0000 0070  0051 3967

     Platba za stravné a ubytovanie sa uhrádza do 25. dňa,  mesiac vopred a to:.

     • poštovou  poukážkou, ktorú  obdržia žiaci v škole  v prvom týždni mesiaca
     • úhradou  cez internetbanking /suma   z poštovej poukážky, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko   a triedu žiaka /
     • trvalým príkazom /suma na celodennú stravu  98,10 €/  18 dní,  ubytovanie  48,00  €

                                                       suma na obedy 36,00  €/ 18 dní

                      dátum splatnosti TP do 10. dňa  v mesiaci a zadať 10 splátok/

     • platba za ubytovanie:  48,00  €/mesiac
     • Ak  platba nie je uhradená včas, program automaticky pripočíta dlžnú sumu k ďalšiemu mesiacu.

     Žiadame dodržať termín úhrad. 

      

     Výdaj  poštových   poukážok

     Platba za september  - spolu s mesiacom októbrom  (38  stravných. dní)

     • v období od  07. 09. 2023 do 12. 09. 2023 bude dochádzajúcim  žiakom vydaná poštová poukážka na úhradu stravy

     V tejto platbe bude odpočítaný preplatok  žiakom, u  ktorých evidujeme preplatok  za stravovanie z predchádzajúceho obdobia.

      

     Odhlasovanie  z obeda:

     Žiaci, ktorí odoberajú len obed sa odhlasujú  deň vopred a najneskôr v daný deň do 07:15 hod. telefonicky /053 451 2750 ŠI/, SMS správou /0918 518 996/ a cez edupage.

      

     Odhlásenie z  celodennej stravy:

     deň vopred do 12.00 hod.

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Čipový systém:

     V našom zariadení je zavedený elektronicky výdaj stravy cez čip alebo ISIC kartu.

     Žiak, ktorý  nevlastní ISIC kartu je povinný si zakúpiť  čip na stravovanie v cene 3,50 €  u vedúcej ŠJ. Zakúpený čip platí počas celého obdobia štúdia na škole /4 roky/.

     Žiak, ktorý vlastní ISIC kartu je povinný si ju zaregistrovať u vedúcej ŠJ.

     V Levoči dňa 22. 08. 2023

     Findurová Emília, ved. ŠJ

     Kontakt 0918 518 996

    • Kontakt

    • vedúca jedálne: Emília Findurová 

     adresa: Námestie Majstra Pavla 22, 054 01 Levoča

     tel.: 0918 518 996