• Výchovný poradca


    • Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.
     (základná filozofia Asociácie výchovných poradcov)

      

     výchovná poradkyňa: PaedDr. Jaroslava Markovičová
     konzultačné hodiny pre rodičov i žiakov: podľa dohody
     email: markovicova@spgslevoca.sk

      

     Výchovné poradenstvo ponúka:

     - poradenstvo pri riešení problémov študentov  v ich osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom vývine,
     - poradenstvo pri riešení náročných životných situácií, zvládania stresových a záťažových situácií,
     - prevenciu delikvencie, závislosti a sociálno-patologických javov.

      Osobitnú pozornosť venuje:

      - poruchám vývinu detí a mládeže, prevencii a náprave, 

     - študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslexia, dysgrafia a pod.).

     Výchovná poradkyňa spolupracuje:

     - s vedením školy, triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi školy,         
     - s centrom pedagogicko-psychologických poradenstva a prevencie,
     - v prípade potreby zabezpečí bezplatné a diskrétne poradenstvo.

     V oblasti osobnostného vývinu ide o nasledovné problémy:

     - študent má problémy sám so sebou, je neistý, málo sebavedomý, nekomunikatívny,
     - trémista, nevie si nájsť miesto v kolektíve ...,
     - prostredie má problémy so študentovým rušivým správaním,
     - partnerské problémy.

     V oblasti vzdelávacieho vývinu sa zaujíma o:

     - študentov 1. ročníka s výrazným zhoršením prospechu v porovnaní so ZŠ,
     - študentov celkovo prospechovo slabých, ktorí majú problémy so zvládaním učiva,
     - študentov, ktorí vykazujú nápadný rozdiel v prospechu niektorých predmetov,
     - nadaných študentov, ktorí sa učia pod svoje možnosti,
     - nadaných študentov.

     V oblasti profesijného vývinu ide o žiakov, ktorí:

     - nevedia, kam by mali ísť študovať po skončení našej školy,
     - váhajú medzi dvoma alebo viacerými alternatívami,
     - chcú si overiť správnosť svojej voľby,
     - majú neadekvátne ašpirácie.