• Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ)

    •  

     Tvorí ju ústna odpoveď maturanta (20 min. príprava, 20 min. odpoveď) pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Každé zadanie pre obe úrovne sa skladá z troch úloh:

     Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia a pod.). Maturant opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni.

     Tematický okruh - Úlohou maturanta je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor. Komisia hodnotí, ako maturant dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na danú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

     Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami. Maturant dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu daných tém).

     Ústna odpoveď je verejná.

     Maturitné zadania boli vypracované v súlade s Učebnými osnovami, Vyhláškou MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách a Katalógom cieľových požiadaviek pre úroveň B1 a B2.