• OZNÁMENIE o konaní volieb do Rady školy pri SOŠPg  v Levoči

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, 054 01 Levoča na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 16. 01. 2024 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči.

      Voľby jedného zástupcu žiackej školskej rady sa uskutočnia 13. 02. 2024 o 9.45 hod. v miestnosti č. 125

      Pozvánka