• OZNÁMENIE o konaní volieb do Rady školy pri SOŠ pedagogickej v Levoči

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, 054 01 Levoča na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 19. 10. 2020 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči.

      Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 - 2024. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať' verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy vyjadruje a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov.

      1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 14. 12. 2020 o 8.00 hod. v miestnosti č. 125. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
      2. Voľby zástupcov ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 11. 12. 2020 o 13.30 hod. v miestnosti č. 125. Do rady školy je zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
      3. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej sa uskutočnia dňa 11. 12. 2020 o 15.00 hod. v miestnosti č. 125. Z radov rodičov budú volení do rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu (najskôr jednu hodinu po oznámenom termíne v pozvánke na voľby do rady školy).
      4. Voľby jedného zástupcu žiackej rady sa uskutočnia 14. 12. 2020 o 9.45 hod. v miestnosti č. 125
      5. Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy, rodičov žiakov a zástupcu žiackej školskej rady môže s jeho súhlasom navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov predsedovi volebnej komisie najneskôr deň pred voľbami do 16.00 hod. Navrhovaný kandidát potvrdí svoj súhlas s kandidatúrou najneskôr deň pred konaním volieb do 16.00 hod. predsedovi volebnej komisie osobne, prípadne telefonicky na tel. č. 053/4512205.
      6. O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodne predseda Prešovského samosprávneho  kraja.                                                                                                

      Levoča 1. 12. 2020                                                               Mgr. Miloslav Repaský, riaditeľ

      Oznámenie výsledkov bude zverejnené cez Edupage školy.

     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS žiaci našej škole vytvorili krátke videá na tému AIDS, ktorých cieľom je upozorňovať mladých ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.  ​​​​​​​

     • Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže KOMENSKÝ A MY

     •  

      Naši žiaci sa zapojili aj do literárno-výtvarnej súťaže KOMENSKÝ A MY a žiačky Kristína Kasenčáková a Terézia Čarnická získali za svoje eseje na tému V akom svete si prajem žiť 1. a 3. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že si nájdu na škole aj ďalších nasledovníkov.

     • Vyhodnotenie XX. ročníka literárnej súťaže FLORINOVA JAR

     • Do súťaže sa v mesiacoch od 17. novembra 2019 do 30. marca 2020 prihlásilo 42 autorov píšucich poéziu a prózu. Porota ocenila aj práce žiakov našej školy: Viktória Lesnická-próza, Diana Kalatová-poézia, Alžbeta Pavelová-poézia, Andrea Mrázová-poézia. Autorkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivej energie.

     • Jesenné prázdniny

     • Vedenie SOŠPg oznamuje, že jesenné prázdniny  sa uskutočnia  v nasledovných termínoch: 30. októbra (piatok) a 2. novembra (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok).  

     • OZNAM pre žiakov a zákonných zástupcov

     • OZNAM pre žiakov a zákonných zástupcov Na základe aktuálnych informácií ministra školstva Branislava Gröhlinga v súvislosti s COVID-19 Vám oznamujeme, že od pondelka, 12. 10. 2020, bude prebiehať dištančné vzdelávanie až do odvolania. V zmysle uvedeného žiadame všetkých žiakov, aby necestovali na internát a ostali doma. Záležitosti týkajúce sa ďalšieho postupu /učebnice, školské potreby, osobné veci v internáte a pod./, ako aj ďalšie informácie súvisiace s výučbou poskytneme žiakom a zákonným zástupcom po prerokovaní na pedagogickej porade. Za porozumenie ďakujeme.

     • Filmové predstavenie

     • Dňa 30. septembra 2020 (streda) od 11.30 hod. do 12.30 hod. sa žiaci I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a II.C zúčastnia enviro filmového festivalu Ekotopfilm. Vstupné: zadarmo. 

     • Informácia o zákaze a podmienkach vstupu do školy

     • Riaditeľ školy, Mgr. Miloslav Repaský, žiada externé osoby, aby na komunikáciu so školou počas stránkových hodín využívali dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za nasledovných podmienok:

      - vstup cudzím osobám, ktorými sú akékoľvek iné osoby okrem zamestnancov školy a žiakov do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy alebo jeho zástupkyňou a zároveň čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby,

      - vyhlásenie o bezinfekčnosti dostane cudzia osoba od zamestnanca vykonávajúceho službu na vrátnici, vypIní ho a odovzdá ho zamestnancovi na vrátnici, ktorý následne telefonicky informuje príslušného pracovníka školy; príslušný pracovník školy je povinný zabezpečiť cudzej osobe sprievod na konkrétne pracovisko školy,

      - v odôvodnených prípadoch môže sprievod cudzej osoby do areálu školy poskytnúť zamestnanec vykonávajúci službu na vrátnici.

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Strednej odbornej škole pedagogickej a v školskom internáte pre školský rok 2020/2021​​​​​​​

     • Čítanie s hercami

     • Žiačky SOŠPg strávili pekné popoludnie so známym hercom a členom činohry Štátneho divadla v Košiciach Petrom Cibuľom a študentkou bratislavského konzervatória Andreou Brnčalovou, ktorí nám prečítali úryvky z kníh a podelili sa o svoje čitateľské zážitky.

     • Kurz ochrany života a zdravia 

     • Kurz ochrany života a zdravia sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v nasledovných termínoch: 

      07. - 11. 09. 2020 pre III.B a III.C, 14. - 18. 09. 2020 pre III.A,  21. - 25. 09. 2020 pre I.D a I.E. 

      Nástup je v prvý deň kurzu o 08.00 hod. pred školou.  Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore. Cena kurzu je 140 eur. 

     • Protiepidemiologické opatrenia (COVID-19) k nástupu do školy

     • Riaditeľ školy v súlade s dokumentom MŠVVaŠ SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 oznamuje zákonným zástupcom žiakov a plnoletým žiakom základné informácie, ktoré z dokumentu vyplývajú:

       

      Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak

      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Dotazník /Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (príloha č.4),
      • alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
      • Príloha č. 4 na stiahnutie a vyplnenie 
      • Príloha č. 5 na stiahnutie a vyplnenie  
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (zásady R-O-R: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov. 

      Kompletný dokument MŠVVaŠ SR: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania, Zelená fáza, Oranžová fáza a Červená fáza.  

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Riaditeľ školy oznamuje, že dňa 02. 09. 2020 (streda) sa uskutoční otvorenie školského roka nasledovne:

      • 08.00 - 09.00 hod. - ranný filter (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk),
      • 09.00 - 09.30 hod. - slávnostné otvorenie šk. roka na nádvorí,
      • 09.30 - 12.00 hod. - triednické hodiny v triedach.
     • Oznam pre žiakov pomaturitného kvalifikačného štúdia 

     • Oznamujeme žiakom 1. a 2. ročníka pomaturitného štúdia, že vyučovanie sa v školskom roku 2020/2021 začína dňa 04. septembra 2020 (piatok) o 13.00 hod. v týchto učebniach: I.D - učebňa č. 112, I.E - učebňa č. 113, II.D - učebňa č. 218 a II.E. - učebňa č. 219. Rozvrh pre prvý polrok v šk. roku 2020/2021 si môžete prezrieť TU

     • Zápis žiakov do prvého ročníka

     • Dňa 18. júna 2020 (štvrtok) sa koná zápis prijatých žiakov do prvého ročníka v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2020/2021 o 14.00 hod. v aule školy (v prípade, že sa zápisu nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, dohodnite si náhradný termín telefonicky).

     • Výsledky prijímacích skúšok

     • Celkové výsledky prijímacích skúšok, ktoré sa konali 15. júna 2020 v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre šk. r. 2020/2021 si môžete pozrieť v hornom menu Prijímacie skúšky/ Výsledky. 

     • Termín prijímacích skúšok - pomaturitné štúdium

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o dvojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňa 15. júna 2020 (pondelok) v budove školy podľa pozvánky.