• Erasmus+ vyhodnotenie výzvy 2023

     • V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu naša škola získala grant vo výške 64 499 EUR s projektom „Rozvoj jazykových a odborných kompetencií v Európe“. Projekt potrvá 12 mesiacov, v rámci neho bude v školskom roku 2023/2024 na odbornú prax do Írska do Dublinu vyslaných 16 žiakov a na vzdelávací kurz v anglickom jazyku 3 učitelia. Tešíme sa na nové zážitky!

     • Akademická Banská Bystrica

     • Iuventus Paedagogica sa v dňoch 17.05.-19.05.2023 zúčastnil festivalu zborového spevu Akademická Banská Bystrica 2023. Úspešne reprezentoval našu školu a domov si odniesol strieborné pásmo a cenu primátora mesta Banská Bystrica. Zbor pracuje pod vedením Mgr. Blanky Richnavskej, DiS. art. a PaedDr. Slavomíra Kolesára. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. Dana Vrabľová.Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Športový štvrtok

     • Dňa 20.04. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo vo florbale žiačok v Prešove a dievčatá skončili na 3.mieste. Naši kolegovia nás rovnako úspešne reprezentovali na basketbalovom turnaji o Pohár predsedu PSK a obsadili 2. miesto. Blahoželáme.

     • Prednáška - Prenasledovanie Židov na Slovensku

     • Dňa 29. marca 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška na tému: Prenasledovanie Židov na Slovensku. Lektorkou bola muzeálna pedagogička PaedDr. Erika Tavaly z Múzea holokaustu v Seredi. 

     • Biblická olympiáda

     • Dňa 29. marca 2023 sa na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči, uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo v Biblickej olympiáde. Naše žiačky S. Gadová, A. Grečková a A. Halčinová z 2.B triedy získali 2. miesto. Blahoželáme.

     • Ako sa chrániť na internete - ukončenie vzdelávania

     • Študentky I.A triedy úspešne ukončili polročný program Zmudri do škôl na tému: Ako sa chrániť na internete. Platforma Zmudri do škôl poslala krásne diplomy, ktoré im odovzdala školská digitálna koordinátorka Mgr. Žaneta Dzurillová, ktorá ich zároveň celým týmto programom viedla a odovzdávala informácie k rôznym témam súvisiacich s bezpečnosťou na internete.

    • Ako si podať prihlášku?
     • Ako si podať prihlášku?

     • PODANIE PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať 1 prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac štyri odbory, a to:

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú talentové skúšky,

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

       

      PRIHLÁŠKU MOŽNO PODAŤ:

      a) elektronicky prostredníctvom EduPage (návod ako podať prihlášku cez Edupage nájdete TU:

      alebo

      b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných  zástupcov; prihláška  je  platná  aj  s podpisom  jedného  zákonného zástupcu,  ak  sa  zákonní  zástupcovia  dohodli,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden zákonný  zástupca,  a  ak  o  tejto  skutočnosti  doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.

       

      TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: do 20. 03. 2023.

       

      Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
       

     • Cenník úhrad za stravu

     • S účinnosťou od 1. 3. 2023 je výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a stupeň finančného pásma pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby  určená:

      • 2,00 EUR /I hlavné jedlo - obed
      • 2,70 EUR /I hlavné jedlo - obed, príspevok na režijné náklady

      Rozhodnutie č. 040/2023 (pdf)

      Cenník úhrad (pdf)

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Viac info ako postupovať, nájdete tu. Ďakujeme.

     • Prednáška - Deň bezpečného internetu

     • 7. február 2023 je dňom bezpečného internetu. Pri tejto príležitosti Mgr. Dzurilová a Mgr. Michalková pripravili pre žiakov 2.C a 3.B prednášku, ktorej cieľom bolo naučiť žiakov ako sa bezpečne správať v online prostredí. Naučiť ich vytvoriť si silné a bezpečné heslá a upozorniť ich na digitálnu stopu, ktorú po sebe na internete zanechávajú. Žiaci pracovali aj na svojich smartfónoch a skúšali si rôzne aplikácie, a na záver si vyskúšali prácu v skupinách.

     • Zásady správneho používania zábavnej pyrotechniky

     • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade sa v súvislosti s blížiacimi oslavami Nového roka obracia na jednotlivé základné a stredné školy v jeho pôsobnosti s odporúčaním poskytnúť' žiakom informácie k používaniu zábavnej pyrotechniky. Pre používanie zábavnej pyrotechniky platí „Výnimka zo zákazu len 31. decembra a 1. januára" v čase určenom všeobecne záväznými právnymi predpismi obce. Viac info v tu (pdf).

     • Adventný koncert 

     • Dňa 14. decembra 2022 (streda) o 17.00 hod. sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi uskutoční Adventný koncert dievčenského speváckeho zboru Iuventus paedagogica. Všetci sú srdečne vítaní. Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok. 

     • Prednáška Štúrovci v Levoči (pamätná izba)

     • Naši študenti sa zúčastnili prednášky, ktorá bola venovaná 200.výročiu Ľudovíta Štúra v Levoči. Mali možnosť zoznámiť sa zo životom a dielom tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Po prednáške boli študenti rozdelení do 4 skupín, ich úlohou bolo správne zodpovedať na otázky. Skupina, ktorá vyhrala si odniesla vecné ceny. (sladkosti a informačné letáčiky). Ostatné zúčastnené skupiny si odniesli informačné letáky.

     • Ján Milčák, dramatik

     • Dňa 29. septembra 2022 sa v Mestskom divadle v Levoči uskutočnil v dopoludňajších hodinách odborný seminár s názvom "Ján Milčák, dramatik" práve pri príležitosti 50. výročia uvedenia jeho divadelnej hry Majster na doskách Mestského divadla v Levoči. Majster je hra o Majstrovi Pavlovi, rezbárovi svetového mena, ktorého múzeum, kde žil a tvoril, sídli v centre Levoče. 

      Organizátormi tohto podujatia boli: Knižnica Jána Henkela pod vedením Mgr. Janky Dolanskej, riaditeľky, Fond na podporu umenia, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Levoča a Mestské kultúrne stredisko v Levoči. 

      Na odbornom seminári sa pán Ján Milčák zúčastnil spolu so svojimi synmi Mariánom a Petrom, ktorý nás zároveň sprevádzal seminárom. S odbornými príspevkami venovanými tvorbe Jána Milčáka vystúpili: doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., vysokoškolská učiteľka na FF UPJŠ v Košiciach, spisovateľka Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., odborný asistent na FF PU v Prešove a Mgr. Adela Dúbravová, PhD., odborná asistentka na PF UK v Bratislave.

      Program odborného seminára pokračoval popoludní scénickým čítaním a besedou s hercami niekdajšieho Mestského divadla v Levoči, bratmi Péchyovcami a p. Emilom Labajom.    

      Účastníčkami tohto kultúrno-spoločenského podujatia boli naše žiačky 3. B: Lenka Čižíková, Alžbeta Gažová, Mariana Grichová, Karolína Kipikašová a Viktória Kontrošová. O podujatí sa takto vyjadrili: 

      „Na seminár sme sa snažili vzorne pripraviť, a to tak, že sme si vypočuli štyri rozhlasové hry, ktoré pán Milčák napísal. Keďže študujeme na pedagogickej škole a raz sa aj my staneme pedagógmi, najviac nás zaujala rozhlasová hra pre deti s názvom Vrana Florenťanka, ktorá je dostupná aj v knižnej podobe s názvom Jakub s veľkými ušami. Na seminári prednášali mnohí prednášajúci, ktorí nám svojimi príspevkami sprostredkovali odborné rozbory diel, ale aj odbornú kritiku, ktorá bola v každom prípade pozitívna. Všetci prítomní, vrátane nás, sme si nesmierne vážili prítomnosť pána Milčáka. Obdivovali sme jeho osobnosť a rovnako aj jeho tvorbu. Posledná knižka pána Milčáka s názvom Cukornička prvýkrát uzrela svetlo sveta na doskách, kde sa pred 50 rokmi odohrala premiéra divadelnej hry Majster. Knižočku v priebehu seminára do divadla doručil kuriér. Bolo to naozaj nečakané, no o to krajšie prekvapenie. Slová pána Milčáka boli veľmi dojemné a v každom jednom oku zaiskrila malá slzička dojatia. 

      Naša škola dostala prekrásnu knižku Cukornička, ktorá je plná nádherných básničiek a oku lahodiacich ilustrácií vnučky Jána Milčáka, Mgr. Renáty Milčákovej, učiteľky na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Pán Ján Milčák svojím, priam až archaickým, podpisom napísal Strednej odbornej škole pedagogickej krátke, no veľmi úprimné venovanie, ku ktorému pridala venovanie aj ilustrátorka.         Scénické čítanie úryvku jednej divadelnej hry sme si tiež vypočuli vďaka hercom z divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Mali sme možnosť stretnúť sa aj s hercami, ktorí si na týchto divadelných doskách pred päťdesiatimi rokmi zahrali. Porozprávali nám, ako prebiehali skúšky, čo sa dialo za oponou a spestrili to vtipnými zážitkami, ktoré spolu zažili. Sme veľmi vďačné, že sme sa spolu s pani zástupkyňou A. Múdrou mohli tohto krásneho dňa zúčastniť, odniesť si veľa užitočných informácií, nových vedomostí, ale aj veľa krásnych zážitkov.“

      Vedenie školy touto cestou praje pánovi Milčákovi dobré zdravie a Mgr. Janke Dolanskej ďakuje za spoluprácu, na ktorú sa aj do budúcna veľmi teší.