• Ako sa chrániť na internete - ukončenie vzdelávania

     • Študentky I.A triedy úspešne ukončili polročný program Zmudri do škôl na tému: Ako sa chrániť na internete. Platforma Zmudri do škôl poslala krásne diplomy, ktoré im odovzdala školská digitálna koordinátorka Mgr. Žaneta Dzurillová, ktorá ich zároveň celým týmto programom viedla a odovzdávala informácie k rôznym témam súvisiacich s bezpečnosťou na internete.

    • Ako si podať prihlášku?
     • Ako si podať prihlášku?

     • PODANIE PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať 1 prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac štyri odbory, a to:

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú talentové skúšky,

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

       

      PRIHLÁŠKU MOŽNO PODAŤ:

      a) elektronicky prostredníctvom EduPage (návod ako podať prihlášku cez Edupage nájdete TU:

      alebo

      b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných  zástupcov; prihláška  je  platná  aj  s podpisom  jedného  zákonného zástupcu,  ak  sa  zákonní  zástupcovia  dohodli,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden zákonný  zástupca,  a  ak  o  tejto  skutočnosti  doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.

       

      TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: do 20. 03. 2023.

       

      Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
       

     • Cenník úhrad za stravu

     • S účinnosťou od 1. 3. 2023 je výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a stupeň finančného pásma pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby  určená:

      • 2,00 EUR /I hlavné jedlo - obed
      • 2,70 EUR /I hlavné jedlo - obed, príspevok na režijné náklady

      Rozhodnutie č. 040/2023 (pdf)

      Cenník úhrad (pdf)

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Viac info ako postupovať, nájdete tu. Ďakujeme.

     • Prednáška - Deň bezpečného internetu

     • 7. február 2023 je dňom bezpečného internetu. Pri tejto príležitosti Mgr. Dzurilová a Mgr. Michalková pripravili pre žiakov 2.C a 3.B prednášku, ktorej cieľom bolo naučiť žiakov ako sa bezpečne správať v online prostredí. Naučiť ich vytvoriť si silné a bezpečné heslá a upozorniť ich na digitálnu stopu, ktorú po sebe na internete zanechávajú. Žiaci pracovali aj na svojich smartfónoch a skúšali si rôzne aplikácie, a na záver si vyskúšali prácu v skupinách.

     • Zásady správneho používania zábavnej pyrotechniky

     • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade sa v súvislosti s blížiacimi oslavami Nového roka obracia na jednotlivé základné a stredné školy v jeho pôsobnosti s odporúčaním poskytnúť' žiakom informácie k používaniu zábavnej pyrotechniky. Pre používanie zábavnej pyrotechniky platí „Výnimka zo zákazu len 31. decembra a 1. januára" v čase určenom všeobecne záväznými právnymi predpismi obce. Viac info v tu (pdf).

     • Adventný koncert 

     • Dňa 14. decembra 2022 (streda) o 17.00 hod. sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi uskutoční Adventný koncert dievčenského speváckeho zboru Iuventus paedagogica. Všetci sú srdečne vítaní. Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok. 

     • Prednáška Štúrovci v Levoči (pamätná izba)

     • Naši študenti sa zúčastnili prednášky, ktorá bola venovaná 200.výročiu Ľudovíta Štúra v Levoči. Mali možnosť zoznámiť sa zo životom a dielom tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Po prednáške boli študenti rozdelení do 4 skupín, ich úlohou bolo správne zodpovedať na otázky. Skupina, ktorá vyhrala si odniesla vecné ceny. (sladkosti a informačné letáčiky). Ostatné zúčastnené skupiny si odniesli informačné letáky.

     • Ján Milčák, dramatik

     • Dňa 29. septembra 2022 sa v Mestskom divadle v Levoči uskutočnil v dopoludňajších hodinách odborný seminár s názvom "Ján Milčák, dramatik" práve pri príležitosti 50. výročia uvedenia jeho divadelnej hry Majster na doskách Mestského divadla v Levoči. Majster je hra o Majstrovi Pavlovi, rezbárovi svetového mena, ktorého múzeum, kde žil a tvoril, sídli v centre Levoče. 

      Organizátormi tohto podujatia boli: Knižnica Jána Henkela pod vedením Mgr. Janky Dolanskej, riaditeľky, Fond na podporu umenia, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Levoča a Mestské kultúrne stredisko v Levoči. 

      Na odbornom seminári sa pán Ján Milčák zúčastnil spolu so svojimi synmi Mariánom a Petrom, ktorý nás zároveň sprevádzal seminárom. S odbornými príspevkami venovanými tvorbe Jána Milčáka vystúpili: doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., vysokoškolská učiteľka na FF UPJŠ v Košiciach, spisovateľka Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., odborný asistent na FF PU v Prešove a Mgr. Adela Dúbravová, PhD., odborná asistentka na PF UK v Bratislave.

      Program odborného seminára pokračoval popoludní scénickým čítaním a besedou s hercami niekdajšieho Mestského divadla v Levoči, bratmi Péchyovcami a p. Emilom Labajom.    

      Účastníčkami tohto kultúrno-spoločenského podujatia boli naše žiačky 3. B: Lenka Čižíková, Alžbeta Gažová, Mariana Grichová, Karolína Kipikašová a Viktória Kontrošová. O podujatí sa takto vyjadrili: 

      „Na seminár sme sa snažili vzorne pripraviť, a to tak, že sme si vypočuli štyri rozhlasové hry, ktoré pán Milčák napísal. Keďže študujeme na pedagogickej škole a raz sa aj my staneme pedagógmi, najviac nás zaujala rozhlasová hra pre deti s názvom Vrana Florenťanka, ktorá je dostupná aj v knižnej podobe s názvom Jakub s veľkými ušami. Na seminári prednášali mnohí prednášajúci, ktorí nám svojimi príspevkami sprostredkovali odborné rozbory diel, ale aj odbornú kritiku, ktorá bola v každom prípade pozitívna. Všetci prítomní, vrátane nás, sme si nesmierne vážili prítomnosť pána Milčáka. Obdivovali sme jeho osobnosť a rovnako aj jeho tvorbu. Posledná knižka pána Milčáka s názvom Cukornička prvýkrát uzrela svetlo sveta na doskách, kde sa pred 50 rokmi odohrala premiéra divadelnej hry Majster. Knižočku v priebehu seminára do divadla doručil kuriér. Bolo to naozaj nečakané, no o to krajšie prekvapenie. Slová pána Milčáka boli veľmi dojemné a v každom jednom oku zaiskrila malá slzička dojatia. 

      Naša škola dostala prekrásnu knižku Cukornička, ktorá je plná nádherných básničiek a oku lahodiacich ilustrácií vnučky Jána Milčáka, Mgr. Renáty Milčákovej, učiteľky na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Pán Ján Milčák svojím, priam až archaickým, podpisom napísal Strednej odbornej škole pedagogickej krátke, no veľmi úprimné venovanie, ku ktorému pridala venovanie aj ilustrátorka.         Scénické čítanie úryvku jednej divadelnej hry sme si tiež vypočuli vďaka hercom z divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Mali sme možnosť stretnúť sa aj s hercami, ktorí si na týchto divadelných doskách pred päťdesiatimi rokmi zahrali. Porozprávali nám, ako prebiehali skúšky, čo sa dialo za oponou a spestrili to vtipnými zážitkami, ktoré spolu zažili. Sme veľmi vďačné, že sme sa spolu s pani zástupkyňou A. Múdrou mohli tohto krásneho dňa zúčastniť, odniesť si veľa užitočných informácií, nových vedomostí, ale aj veľa krásnych zážitkov.“

      Vedenie školy touto cestou praje pánovi Milčákovi dobré zdravie a Mgr. Janke Dolanskej ďakuje za spoluprácu, na ktorú sa aj do budúcna veľmi teší.

     • Zážitková beseda o Slovenskom raji

     • Zážitková beseda o Národnom parku Slovenský raj bola sprievodným podujatím 16. ročníka Európskej noci výskumníkov, ktorá prebieha vždy posledný týždeň v septembri. Podujatie sme pripravili v spolupráci so Správou národného parku Slovenský raj. Hosťom a garantom besedy je Matej Pisarčík, odborník na environmentálnu výchovu. Cieľom zážitkovej besedy, určenej žiakom ZŠ a SŠ v Levoči je priblíženie ochrany a významu národného parku, predstavenie unikátneho biotopu, ale aj zaujímavosti o návštevníkoch, predstavenie vzácnych roklín, turistických trás, jaskýň i moderných interaktívnych prvkov. Študenti si vypočuli ukážky zvukov operencov i dravcov, videli zábery z fotopascí, ale aj hrôzostrašné pohľady na znečistené vodné toky a uhynuté zvieratá z dôvodu požierania plastov i odpadov. Uvedomenie si prepojenia životného prostredia, prírody a človeka, ktorý dokážu existovať ako spojené nádoby, ale za istých podmienok.

     • Kurz ochrany života a zdravia 

     • Kurz ochrany života a zdravia sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v nasledovných termínoch: 

      05. - 09. 09. 2022 pre III.A a III.C, 12. - 16. 09. 2022 pre III.B,  19. - 23. 09. 2022 pre I.D a I.E. 

      Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore.  

     • Oznam pre stravníkov

     • Informácie ohľadom stravovania žiakov v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023 nájdete tu. Zápisný lístok na stravovanie si stiahnete v sekcii Dokumenty / Tlačivá 

     • Školský výlet v Bratislave

     • Na pozvanie poslanca NR SR PhDr. Vladimíra Ledeckého sa v dňoch 21.-23. júna 2022 žiaci II.C zúčastnili exkurzie v NR SR. Po bezpečnostnej kontrole pri vstupe sa žiakov ujala PhDr. Lujza Kittlerová z Kancelárie NR SR, odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. Exkurzia začala vo vestibule NR SR pri buste J. M. Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Jej výklad o štátnych symboloch, prvej i súčasnej zástave SR, o ústave, štúrovcoch či obrazoch Albína Brunovského, fungovaní a význame NR SR bol vysoko profesionálny a udivujúci. Veľký rešpekt a úcta pred jej vedomosťami a prejavom. Z balkóna rokovacej sály mali možnosť pozorovať priebeh rokovania.

      Inšpirujúcim a príjemným bolo aj stretnutie s Ivanom Popovičom, slovenským režisérom, scenáristom, spisovateľom, animátorom, výtvarníkom, karikaturistom a ilustrátorom, ktorý je v súčasnosti známy najmä svojím projektom Mať tak o koliesko viac o vynálezoch 20. storočia. Jeho výklad o Bratislave, najmä však o Hviezdoslavovom námestí bol originálny a zaujímavý. Nečakané bolo jeho pozvanie na zmrzlinu, čo v týchto horúcich dňoch padlo všetkým vhod J

      Počas prechádzok večernou Bratislavou sa žiaci nezapreli svoj hudobný talent a nadšenie a pridali sa k spevu speváka Petra Bažíka, čo vyvolalo skvelú náladu a úsmev mnohým okoloidúcim.

      Ďalšou „zastávkou“ bol vojnový pamätník Slavín, ktorý zvlášť v týchto časoch vyvolal silné emócie a uvedomenie si hrôzy a nezmyselnosti vojen.

      Nabitý program a množstvo silných zážitkov, ktoré sa postupom času vstrebajú a stanú krásnou, motivujúcou spomienkou.